Details

Efecte antigenotòxic i modulador de l'expressió d'enzims antioxidants per procianidines del vi negre en condicions d'estrès oxidatiu

by Puiggròs Llavinés, Francesc

Abstract (Summary)
RESUM TESI Les procianidines són flavonoides (flavan-3-ols), de tipus oligomèric, que exerceixen efectes beneficiosos en malalties com càncer, diabetis, i malalties cardiovasculars, entre altres. Aquests efectes de les procianidines satribueixen, clàssicament, al seu caràcter antioxidant, eliminador despècies reactives doxigen (ROS), atès que en letiologia daquestes malalties sovint es descriu un estat associat destrès oxidatiu, degut a lexcés de ROS. No obstant, cal aprofundir en lestudi dels efectes i mecanismes dacció de les procianidines, que depassen ja aquest rol tradicional dantioxidants, en mostrar recentment noves propietats que permeten ampliar el seu ventall dactuació i de possibles aplicacions terapèutiques. Lobjectiu principal de la tesi és, doncs, contribuir a entendre com les procianidines modulen lequilibri redox cellular, tant a nivell de DNA com a nivell de lexpressió gènica denzims que formen part del sistema de defensa antioxidant en models destudi (in vivo i in vitro) induïts a estrès oxidatiu. Donat que les procianidines són força abundants en el vi negre, sha utilitzat com a font daquests compostos un extracte de procianidines de pinyol de raïm (GSPE). Lanàlisi in vitro de la capacitat antigenotòxica del GSPE, comparant-la amb la de flavonoides monomèrics mitjançant la tècnica del Comet assay, demostra que els flavonoides protegeixen el DNA de lestrès oxidatiu, i que leficiència de la protecció es correlaciona estretament amb lestructura del flavonoide. Així, les procianidines, destructura oligomèrica i que, per tant, posseeixen més centres reactius antioxidants respecte els seus monòmers base (catequina i epicatequina), són més efectives en la protecció contra el dany oxidatiu genòmic. No obstant, la quercetina, un flavonol descrit com estructuralment òptim per a desenvolupar un rol antioxidant, és el més efectiu entre els flavonoides analitzats. Tanmateix, lefecte preventiu és més rellevant si, prèviament a induir les cèllules a estrès oxidatiu, incubem els flavonoides en el medi de cultiu. Per tant, el mecanisme deliminació de les ROS no és la via exclusiva dactuació de les procianidines i dels altres flavonoides en la prevenció dels danys al DNA sinó que sestimulen mecanismes dadaptació cellular, com la modulació de lexpressió gènica dels enzims del sistema de defensa antioxidant. En aquests darrers, lanàlisi in vitro de lefecte de les procinidines en lexpressió gènica mostra una activació transcripcional de la glutatió peroxidasa (GPx), la glutatió S-transferasa (GST), i una regulació post-traduccional de la Cu,Zn-superòxid dismutasa (Cu,Zn-SOD) força marcada a la dosi de 15 mg/L de GSPE. Les condicions destrès oxidatiu sestableixen per una disminució dels nivells de glutatió (GSH) associat a un alt índex de peroxidació lipídica. En aquestes condicions no hi ha una resposta coordinada del patró dexpressió dels enzims antioxidants malgrat que sactiven els enzims del cicle del glutatió. La pre-incubació dels hepatòcits amb procianidines prevé la disminució de glutatió, mantenint lestat redox estable tot i exposar-los a condicions oxidants, probablement en activar els enzims limitants en la síntesi del glutatió, ajudant a regenerar-lo de nou. Aquest manteniment de lestabilitat redox fa pensar que laugment observat de les activitats dels enzims del cicle del glutatió comporten un enfortiment del sistema de defensa antioxidant contra possibles alteracions redox. Les procianidines regulen post-traduccionalment la Cu,Zn-SOD en un model in vivo dhepatòcits de rata. Regulació que es confirma in vitro emprant cèllules Fao i que és molt marcada de nou a 15 mg/L, suggerint que aquesta dosi exerceix efectes més notables i que mereix ser estudiada en més profunditat. Daltra banda, les procianidines no exerceixen cap efecte modulador significatiu sobre el patró dexpressió gènica de la Cu,Zn-SOD in vivo, quan sempren rates induïdes a diabetis, com a model destrès oxidatiu in vivo.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Salvadó Rovira, Maria Josepa

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de bioquímica i biotecnologia

ISBN:

Date of Publication:04/06/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.