Details

Efecte de loli de peix i loli doliva en el desenvolupament del càncer colorectal

by Pons Pujol, Elisenda

Abstract (Summary)
Introducció: El càncer colorectal és un dels càncers més freqüentes del nostre país així com en la majoria de societats occidentals. Els factors mebiambientals juguen un paper determinant en el seu desenvolupament. Els nutrients i específicament els greixos, estarien entre els factors més destacats. Tot i que a Groenlàndia, Finlàndia i algunes zones mediterrànies, les dietes tenen un alt contingut en greix, la incidència de càncer colorrectal és relativament baixa en comparació amb la resta de països occidentals. Una important diferència dietètica és lelevat consum de peix i oli de peix (ric en els àcids grassos n-3, eicosapentaeonic (EPA) i docosahexaenoic (DHA)) en el cas del països nòrdics i loli de oliva (ric en àcid oleic C18:1, n-9) a la conca mediterrània. La tesi es basa en la hipòtesi que loli de peix i el doliva són capaços de modular el desenvolupament del càncer colorrectal. Objectius: Lobjectiu de lestudi va ser avaluar els mecanismes pels quals aquests olis realitzaven aquesta modulació i la implicació dels àcids grassos presents en aquests. Resultats: Per respondre els objectius plantejats es van utilitzar dues estratègies destudi. La primera es basa en estudis in vitro amb línies cel·lulars dadenocarcinoma colorectal, Caco-2 i Ht-29. Laltra es basa en lestudi de lefecte dels diferents nutrients en un model animal dinducció de la carcinogènesi colorectal. Loli de peix i loli doliva indueixen la diferenciació en cèl·lules Caco-2. Com a resultat de la diferenciació aquestes cèl·lules comencen a expressar els enzims Sucrasa-Isomaltasa i la Dipeptidilpeptidasa IV. La regulació de lhomeòstasi del teixit colònic depèn duna estreta relació entre la proliferació cel·lular i lapoptosi o mort cel·lular programada Mitjançant estudis dincorporació de timidina tritiada, hem demostrat que loli de peix té un important efecte inhibidor de la proliferació de les cèl·lules Caco-2 i HT-29. Sembla ser, que aquests efectes són deguts als àcids grassos n-3 EPA i DHA presents en loli de peix. L efecte modulador del desenvolupament del càncer colorectal per part de loli de peix i del doliva té la seva major incidència en la inducció de lapoptosi. Líndex dapoptosi sha determinat analitzant els canvis morfològics de les cèl·lules (amb tinció DAPI). Loli de peix, loli doliva, així com el DHA, lEPA i làcid oleic són capaços dincrementar lapoptosi de forma molt significativa. Aquests efectes estan relacionats amb una molt ràpida inhibició de lexpressió de COX-2. Lexpressió de la proteïna antipopotòtica Bcl-2 disminueix després de disminuir COX-2, fet que suggereix la implicació daquests dos gens en els efectes antineoplàstics produïts per aquests àcids grassos. Per altra banda es va demostrar una clara implicació de la proteïna pro-apoptòtica BAX, ja que a ladministrar un inhibidor daquesta, es produïa una disminució significativa de lapoptosi. Loli de peix i el doliva tenen un important efecte protector en la inducció de la carcinogènesi colorectal en animals tractats amb azoximetà. Els animals que van rebre una dieta amb oli de peix o doliva, com a font principal de greix, presentaven un major índex dapoptosi. Per altra banda, loli de peix podria tenir un efecte preventiu al ser capaç dincidir en la renovació de lepiteli sa, incrementant lapoptosi daquestes cèl·lules. Conclusions: Loli de peix és capaç de modular de forma clara el desenvolupament del càncer colorectal incidint directament en els processos de diferenciació cel·lular, proliferació i apoptosi. Loli de peix podria tenir un efecte preventiu del desenvolupament del càncer colorrectal al modificar la regeneració de lepiteli colònic sa. Loli doliva pot modular el desenvolupament del càncer colorrectal encara que no tingui el seu efecte en la totalitat dels mecanismes estudiats.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Miró Ametller, Rosa; Llor Farré, Xavier; Gassull, Miquel Àngel

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:408 departament de biologia cel lular i fisiologia

ISBN:

Date of Publication:03/16/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.