Details

Ecologia de les comunitats de quironòmids en rius mediterranis de referència / Ecology of Chironomidae Communities in Mediterranean Reference Streams

by Puntí Casadellà, Maria del

Abstract (Summary)
RESUM: Aquest treball aborda lecologia de les comunitats dun dels grups de macroinvertebrats bentònics més diversos i abundants dels nostres rius, els quironòmids. El principal objectiu daquesta tesi ha estat estudiar lestructura de les comunitats de quironòmids en rius mediterranis en condicions de referència, amb la finalitat daugmentar el coneixement de la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics mediterranis. Estudiar les condicions de referència es un dels prerequisits per avaluar lestat ecològic dels rius i implementar en un futur els programes de gestió adequats seguint les directrius de la Directiva Marc de lAigua. Per realitzar els objectius de la tesi sha aplicat un protocol de mostreig estandarditzat derivat del projecte GUADALMED, en el qual juntament amb els mostrejos de les comunitats de macroinvertebrats shan analitzat variables físiques i químiques juntament amb les característiques del bosc de ribera i de lhàbitat aquàtic per cada punt de mostreig. Un total de 227 taxons de quironòmids han estat identificats utilitzant exclusivament larves, a diferents escales espacials (regions mediterrànies, rius i macrohàbitats) i escales temporals (primavera i estiu). A escala regional sha estudiat l estructura de les comunitats de quironòmids en tres regions mediterrànies del món: la conca mediterrània, Xile i el sud-oest dAustràlia. Shan trobat diferències de riquesa i composició taxonòmica a causa de processos històrics i de la heterogeneïtat de factors ambientals locals. A més a més en cadascuna de les regions estudiades shan estudiat les distribucions dabundàncies de les espècies de quironòmids presenten diferents patrons. Shan estudiat quins són els principals factors ambientals que determinen els patrons de distribució de les comunitats de quironòmids en rius mediterranis de referència a la conca mediterrània de la Península Ibèrica. La zonació longitudinal (altitud, àrea de conca, temperatura...), juntament amb la heterogeneïtat temporal són els principals gradients que afecten les variacions en lestructura de les comunitats de quironòmids. A més a més sha quantificat la importància de diferents grups de variables ambientals a diferents escales: locals, regionals i geogràfiques, i es conclou que les variables locals son les que contribueixen de manera més important a la proporció de variança explicada. Shan determinat els requeriments ecològics (òptims i toleràncies de les variables ambientals destudi) per les espècies de quironòmids presents en aquesta zona. La variabilitat temporal (diferències primavera-estiu) és baixa en les comunitats de quironòmids de les capçaleres silíciques, mentre que en altres grups de rius com els petits rius calcaris, presenten variacions estacionals importants. Finalment, sha estudiat la correspondència entre les comunitats biològiques i els ecotipus fluvials establerts a la regió mediterrània ibèrica segons les directrius de la Directiva Marc de lAigua. Shan definit un total de cinc ecotipus fluvials utilitzant una combinació de variables hidrològiques, geològiques, morfològiques i climàtiques: (1) rius temporals, (2) trams mitjos evaporítics-calcàris, (3) capçaleres silíciques, (4) capçaleres calcàries i (5) trams mitjos-baixos. La tipologia obtinguda es va validar amb les comunitats de quironòmids (al nivell taxonòmic més baix possible despècie o gènere) i també amb les comunitats de macroinvertebrats (al nivell taxonòmic de família). Els nostres resultats mostren que una tipologia de rius basada amb les comunitats de macroinvertebrats i/o de quironòmids identifica diferents tipus de rius que en alguns casos coincideixen amb la tipologia ambiental però en daltres no. Conseqüentment per establir les comunitats de referència en rius mediterranis la metodologia més correcta seria la utilització directa de les comunitats biològiques.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Prat i Fornells, Narcís; Rieradevall Sant, Maria

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:ecologia

ISBN:

Date of Publication:01/18/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.