Details

EXIT : om vad det var som fick en människa att ta det avgörande steget...

by Johansson, Marinette; Lyngemark, Birgitta

Abstract (Summary)

I denna uppsats studeras fyra individers väg ut ur olika problematiska livssituationer. Syftet är att belysa vändpunkter och uppbrottsprocesser. Möjlighetsperspektivet, vad det är som fungerar, fokuserades snarare än problembilder. Metoden var kvalitativ med halvstrukturerade intervjuer kring två teman: vändpunkter och vägen ut, i ett livshistoriskt perspektiv. Uppsatsens teoretiska perspektiv utgick från en uppbrottsmodell och ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Vändpunkterna och vägarna ut har sett olika ut för våra intervjupersoner. Gemensamt för dem alla är att de haft en tydlig upplevelse av en vändpunkt och att stödjande relationer i omgivningen varit viktiga i uppbrottsprocessen. Hos dem alla kan man förstå att det har varit en process över tid som lett fram till den slutliga vändpunkten.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Mittuniversitetet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:vändpunkter uppbrottsprocesser livsberättelser signifikanta andra social work socialt arbete

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.