Details

EU-patent på datorrelaterade uppfinningar : en rättsekonomisk analys

by Witthammar, Anna

Abstract (Summary)
Datorprogram måste ge en teknisk effekt som går utöver normal fysisk samverkan mellan mjukvara och hårdvara för att anses tillhöra ett teknikområde. Att uppfinningen skall kunna tillgodogöras industriellt innebär att den skall gå att reproducera eller på annat vis nyttja industriellt. Nyhetskravet innebär att den teknik som används inte skall vara känd av allmänheten på grund av tidigare ansökta patent, publicerade artiklar eller dylikt. Att programmet skall ha uppfinningshöjd innebär att det skall skilja sig väsentligen från vad som tidigare var känt. Innan programmet skapades skall det inte, för den genomsnittlige fackmannen, ha tett sig som en uppenbar och reell möjlighet. I begreppet uppfinningshöjd ligger även att uppfinningen skall utgöra ett tekniskt bidrag. Det innebär att den skall ge en teknisk lösning på ett tekniskt problem. Patent påverkar innovationsvilja hos aktörerna, men i de flesta branscher skulle de flesta uppfinningar skapas oavsett om det fanns ett patentsystem eller inte. Endast i läkemedels- och kemikalieindustrin är patentskyddet av mycket stor betydelse. I de flesta fall har patent förmodligen mindre betydelse för investeringar i forskning och utveckling i databranschen. Det finns en risk för att konkurrensen påverkas negativt, eftersom patent innebär ett monopol, men i viss mån kan det problemet begränsas med hjälp av tvångslicensiering och konkurrensreglering. I och med att datorprogram är så viktiga i många olika industrier, tror jag att vinsten av att patent finns kompenserar för risken för imperfektioner på marknaden. Den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital påverkas troligen inte mycket ifall förslaget till direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar träder i kraft. Nyckelord Keyword EU, EG, Immaterialrätt, Patent, Datorrelaterade uppfinningar, Mjukvara, Affärsmetoder, Äganderätt. Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2004-06-16 Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2004/24 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ajp/024/ Titel Title Författare Author EU-patent på datorrelaterade uppfinningar - en rättsekonomisk analys EU Patent of Computer-implemented Inventions - a Law and Economics Approach Anna Witthammar Sammanfattning Abstract Computer programs must give a technical effect that goes beyond ”normal physical interaction” to be considered to belong to a technical field. The invention shall be be susceptible of industrial application, which means that it should be possible to reproduce or use in any other industrial way. The reqirement that the invention shall be new means that the technique must not be previously known because of patents, published articles, etc. That an invention shall be a contribution to the state of the art in a technical field means that the invention shall not be obvious to invent for a person skilled in the art. Patents do effect the innovation among the inventers, but in most industries most inventions would be invented independent if there was a patent system or not. Only in pharmaceuticals- and chemicals industries, the patent is of a great importance. Patents are probably of lesser importance for the computer industry than for those industries, even though the industry is of great importance for many other industries and therefor, the patent system can be of great importance for some computer-implemented inventions as well. There is a risque the the competition is negatively affected by the patent system, becuase of the monopoly it gives. I believe, though, that the gain of the patent system compensates for the risque of imperfections in the market. The free movement for goods, persons, services and capital will probably not be affected if the proposal of the directive about patentibility of computer-implemented invention will get passed. Nyckelord Keyword EU, EC, Patents, Copyright, Computer, Computer program, Computer-implemented inventions, Software, Business Methods, Law and Economics, European Patent Convention, TRIPS d2}+‹žmvzLˆF–u|%ˆ”‰%mvmedg|‘b¢É i Œum0f“xDhedg|™hedgmvj“xDmv‘dgh›¡Ñbe–ui bvhŽsDr€r~b0‰%f%fÒz ‹žŒumebvrtxDyFdgh›¡—“xDm wvxDy j¬d2bvˆŠmvz€Ÿ”z€h b¢• “sDm›š Ó]xDhe–umvf%me–uypmŽxDi-iƒ•ubvhedOyFd?dg|Uhedgˆ”|%z~beˆ‚d5Ô¬dgˆŠhÍbe–uiÌy™•DmÕ‰%heŒ¹ŸFdgmœ|‘–umviƒxDrŠ‹¤§ bvz~bvˆWbŽxDikŸFdgmvûxD| i dgr€rtxD| ÏcmŽx›ŸFdg|Ћ
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eu ec patents copyright computer program implemented inventions software business methods law and economics european patent convention trips

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.