Details

EQ i skolan- Känslors inverkan på inlärning

by Castell, Linda

Abstract (Summary)
Jag har alltid intresserat mig för social kompetens och dess vikt i barn och ungdomars personliga utveckling. Min målsättning är att få grepp om hur viktigt EQ är. Syftet med detta examensarbete är att försöka tydliggöra känslornas inverkan på inlärningen. Samhällssituationen har ändrats markant sen jag själv gick i skolan och därmed även hur dagens elever mår. Många av dagens elever mår inte bra. De är ofta arga och deprimerade. Kan EQ på schemat hjälpa till att förändra och förbättra denna situation? Jag kommer att utgå ifrån dessa problemformuleringar: •Vad är EQ? •Hur påverkar känslor elevernas inlärning? •Behövs EQ i skolan? •Hur kan man arbeta med EQ i skolan? Examensarbetet innehåller en litteraturgenomgång som återger, för syftet och frågeställningarna, relevant fakta. Arbetet innehåller även en undersökningsdel, som består av en intervju med tre olika pedagoger, som alla arbetar strukturerat med EQ. Undersökningsdelens syfte är att ytterligare belysa mitt syfte med arbetet. Resultatet av examensarbetet är att EQ behöver få en mer central roll i undervisningen. Eleverna behöver arbeta med den sociala kompetensen kontinuerligt och strukturerat. Eleverna behöver en socialt fungerande miljö runt dem för att känna trygghet och harmoni. Inte förrän detta är uppnått kan de prestera i skolan. Nyckelord Keyword EQ, emotionell intelligens, känslomässig intelligens, självkännedom, empati, ansvar, kommunikation, problem- och konflikthantering, känslor, social kompetens, IQ
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:eq emotionell intelligens känslomässig självkännedom empati ansvar kommunikation problem och konflikthantering känslor social kompetens iq

ISBN:

Date of Publication:01/01/2002

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.