Details

Du sköna nya tid? : Debatten om informationssamhället i Riksdag och Storting under 1990-talet

by Johansson, Jonas

Abstract (Summary)
Under 1990-talet var “informationssamhället” ett begrepp som flitigt användes av politiker i hela västvärlden. De nordiska länderna var inga undantag. I denna avhandling undersöks och jämförs den svenska och norska politiska debatten om “informationssamhället” under 1990-talet. Debatten präglas av uppfattningen att ny IKT (informations- och kommunikationsteknik) är drivande i ett historiskt epokskifte som implicerar industrisamhällets slut och “informationssamhällets” början. Denna uppfattning analyseras ingående med diskursteoretiska verktyg. Debatten förstås som en diskursiv kamp mellan olika kollektiva aktörer (de politiska partierna i riksdagen resp. Stortinget), en kamp som inte bara handlar om framtiden utan också om samtid och historia. De tongivande inslagen av teknik och utvecklingsdeterminism analyseras och problematiseras både som en politisk strategi och som en arketypiskt modern förståelseform. Ett socialdemokratiskt dilemma infinner sig – hur skall socialdemokratiskt styre legitimeras i en tid där utvecklingen sprungit ifrån industrimodernitetens socialdemokratiska industristat? En tyngspunktsskillnad beträffande betoningen av “hårda” och “mjuka” frågor påvisas i jämförelsen mellan svensk och norsk debatt. Denna skillnad sätts i ett historisk sammanhang som understryker grannländernas delvis olikartade moderniseringsprocesser.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; IKT; politisk kommunikation; diskursanalys; samtidshistoria

ISBN:91-85523-91-7

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.