Details

Drogtester på arbetet : tillit eller misstro

by Andersson, Mari

Abstract (Summary)
Titel: Drogtester på arbetet, tillit eller misstro Författare: Mari Andersson Handledare: Reza Eyrumlu Instutition: Individ och samhälle Typ av arbete: C- uppsats 10 poäng Tidpunkt: Höstterminen 2005 Syfte: Syftet med uppsatsen är att försöka se hur förtroende, tillit, misstro påverkas vid en sådan kontroll som drogtest innebär. Att se om detta upplevs som en effektiv och etiskt riktig arbetsmiljömetod. Frågeställningar: Vad är arbetsgivarens syfte med att införa drogtester ? Hur är inställningen till drogtester? Är slumpvisa alkohol- och drogtester en effektiv metod i arbetsmiljösynpunkt? Är det etiskt försvarbart att ha alkohol- och drogtestning på arbetsplatserna? Äventyrar alkohol- och drogtester tilliten till organisation, arbetsgivare och arbetskamrater eller reduceras istället misstron? Metod: Denna studie bygger förutom på litteratur, till stor del på enkätundersökning. Jag delade ut en enkätundersökning på företaget Lear i Tidaholm där 13 stycken anställda svarade och en enkät till anställda i Tidaholms kommun, där det var 11 stycken svarande. Jag gjorde även 2 stycken halvstrukturerade intervjuer med personalansvariga på Lear, varav en var per telefon och en halvstrukturerad intervju med fackordförande för den lokala metallklubben. Huvudresultat: Arbetsgivarens syfte med drogtesterna är främst att minska på korttidsfrånvaron och för att markera sin drogpolicy. Men de anställda trodde främst det var säkerheten som var det huvudsakliga skälet. De flesta av informanterna satte stor tilltro till drogtesterna och ansåg det vara en bra och etiskt riktig metod. Även om inget visar på att det är en effektiv metod, så är det rådande samhällsklimatet i frågan om droger så beskaffat att vi ger arbetsgivaren makt att utföra en sådan kontroll även om en stor del ansåg att det var obehagligt. Slumpvisa drogtester är en kontroll där vi misstänkliggörs både innan och medan vi gör testet, vilket skulle kunna skada tilliten till arbetsgivaren, men i denna undersökning verkar det som om tilliten istället ökar vid drogtest, genom att misstron reduceras. Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:arbetsliv drogtestning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.