Details

Drivkrafter bakom grön marknadsföring : en studie av två branscher

by Björklund, Peter; Gustavsson, Johan

Abstract (Summary)

Nivå: C-uppsats i Marknadsföring

Lärosäte: Institutionen för företagsekonomi vid Umeå Universitet

Författare: Peter Björklund 840831-8510, Johan Gustavsson 860928-7852

pebj0001@student.umu.se, jogu0010@student.umu.se

Hanledare: Sofia Isberg, sofia.isberg@usbe.umu.se

Titel: Drivkrafter bakom grön marknadsföring – en studie av två Branscher

Problembakgrund: Grön marknadsföring är ett relativt nytt koncept. Under de senaste 30 åren har oron över de sociala och miljömässiga konsekvenserna av handel ökat och en debatt har tilltagit rörande förhållandet mellan marknadsföring och den fysiska miljön. Därav är det av yttersta vikt att förstå varför företag satsar på att producera gröna alternativ, det vill säga vilka drivkrafter som ligger bakom detta.

Syfte: Denna studie syftar till att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom ett val att satsa på grön marknadsföring. Vidare så syftar denna till att jämföra skillnader och likheter i drivkrafter att satsa på grön marknadsföring mellan två branscher.

Metod: Denna studie är en kvalitativ studie. Vi har utfört telefonintervjuer med fyra olika företag, två företag inom elbranschen och två företag inom klädbranschen. Valet av företag och bransch baserades på att de berörda företagen alla skall ha någon typ av gröna produkter i sitt sortiment och att detta tydligt skall framgå.

Teoretisk referensram: Teorierna denna studie bygger på är främst teorier som syftar till att förstå vad som driver ett företag att satsa på grön marknadsföring. De teorier läsaren av denna studie kommer att få bekanta sig med är dessa: Interna och externa faktorer och gröna marknadsföringsstrategier.

Slutsatser: Undersökningen av de båda branscherna visar att det finns både likheter och skillnader i drivkrafter att satsa på grön marknadsföring. Det finns dock två gemensamma aspekter som båda branscherna uppvisar i deras drivkrafter att satsa på grön marknadsföring. Den första aspekten är att man satsar på gröna produkter och grön marknadsföring på grund av att kunderna kräver det från företagen. Den andra aspekten är att man väljer konceptet på grund av det är ett måste att göra det för att man skall kunna konkurrera inom branschen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.