Details

Dragkampen om demokratibegreppet – En diskurs- och ideologianalys av diskrepansen i Junilistans och Socialdemokraternas sätt att använda demokratibegreppet

by Svedberg, Carl

Abstract (Summary)
Den här studien undersöker skillnaderna i de sätt på vilka Junilistan respektive Socialdemokraterna officiellt talar om demokrati, samt tillskriver begreppet värde. Med en kombination av diskurs- och ideologianalys, med tyngdpunkten på diskursanalys, granskas det sätt på vilket de båda organisationerna, i idéprogram samt debattartiklar, använder demokratibegreppet vid diskussioner om EU som institution, samt vid resonemang om hur det svenska partiväsendet representerar de svenska väljarnas åsikter i unionen. Tanken bakom studiens fokus är att demokratibegreppet, med sin legitimitet och positiva värdeladdning, blir oerhört viktigt att knyta till sin verksamhet för att kunna visa på grundläggande demokratisk förankring i sina resonemang och därigenom vinna väljarnas bifall. En av studiens centralaste slutsatser är att de båda organisationerna i stor utsträckning talar om varandra. Det vill säga att när Junilistan talar i negativa formuleringar så talar Socialdemokraterna i positiva, utan att argumentationen på allvar möts i detaljfrågor. Nyckelord: demokrati, diskurs, diskursanalys, ideologi, ideologianalys, EU, Socialdemokraterna, Junilistan
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:demokrati diskurs diskursanalys ideologi ideologianalys eu socialdemokraterna junilistan democracy discourse analysis ideology the social democrats

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.