Details

Domstolsbibliotekariers yrkesroll och professionsutveckling

by Sundgren, Lenita

Abstract (Summary)
Bibliotekarierollen har diskuterats mycket på senare tid. Det tycks vara så att de bibliotekarier som arbetar på myndighets- eller företagsbibliotek fått högre löner och högre status än till exempel folkbibliotekarier. Jag har därför valt att undersöka hur yrkesrollen och professionsutvecklingen ser ut för en speciell grupp myndighetsbibliotekarier nämligen domstolsbibliotekarier. Jag ställde upp två inledande frågeställningar: ”Har domstolsbibliotekarierna ett eget kunskapsområde?” och ”Är domstolsbibliotekarierna specialister eller generalister?” Min undersökning visade, att domstolsbibliotekarierna har ett eget kunskapsområde bestående av juridisk terminologi, rättskällor, rättsdatabaser, juridisk informationssökning samt EGrätten och dess källor. Domstolsbibliotekarierna har valt både en specialist- och en generaliststrategi i och med att de blivit generalister på innehåll och specialister på sitt eget kunskapsområde. Mina huvudfrågeställningar var sedan: ”Kan man kalla domstolsbibliotekarieyrket för en profession?” och ”Hur ser professionsutvecklingen för domstolsbibliotekarier ut?” Jag tycker mig ha funnit tillräckligt stöd för att kunna kalla domstolsbibliotekarieyrket för en profession. Yrkesgruppen uppfyller de i litteraturen uppställda kriterierna på en profession vilka är ett eget kunskapsområde, följande av etiska riktlinjer och kåranda. Framtiden ser ljus ut för domstolsbibliotekarierna i och med att de i sin professionsutveckling valt både en generalist- och en specialiststrategi. Som generalister klarar de av framtida förändrade arbetsförhållanden medan de som specialister även kan stärka sin profession.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:09/16/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.