Details

Dixi de persona i marcs participatius en català

by Nogué Serrano, Maria de

Abstract (Summary)
Aquesta tesi doctoral caracteritza les formes lingüístiques que permeten establir referències díctiques de persona posant-les en relació amb els marcs participatius en què té lloc la interacció, i més concretament amb la descomposició de les nocions denunciador i enunciatari establerta per Goffman (1981) i Levinson (1988). En el primer capítol, introductori, sestableixen lobjectiu general, els específics i les hipòtesis de partida, i es justifica el marc teòric de la pragmàtica i la metodologia utilitzada. En el segon capítol es fa una aproximació històrica a lestudi de la dixi, des del precedent de la Sintaxi dApolloni Díscol fins a lactualitat, i es fa un repàs a les primeres aportacions contemporànies (Jespersen, Bühler, Jakobson, Lyons), i a les procedents de la semiòtica (bàsicament, Peirce i Burks), i sobretot de la pragmàtica (Fillmore, Levinson, Rauh, Vanelli i Renzi, Kerbrat-Orecchioni). En el tercer capítol es caracteritza la dixi per disposar en els capítols centrals dun marc conceptual i una terminologia precisos i coherents. Es pren partit en algunes de les qüestions en què no hi ha un acord total en la bibliografia (la inclusió de la dixi de manera com a categoria díctica, juntament amb la de persona, la de temps i la de lloc; el rebuig argumentat del concepte de dixi social; la distinció entre categories díctiques i usos de la dixi on sinclou la dixi discursiva). El tercer capítol també estableix una primera classificació de les principals formes que codifiquen la dixi en català; i delimita les fronteres que es poden establir amb altres fenòmens propers (lexpressió de la subjectivitat, els diferents graus dinformativitat que poden tenir les expressions lingüístiques i la referència anafòrica). En el quart capítol es defineixen i sexemplifiquen els marcs participatius a partir de Goffman i Levinson, amb lobjectiu de posar-los en relació amb la dixi de persona en els capítols següents. En el cinquè capítol es caracteritzen les formes gramaticalitzades, o no marcades, per a la referència als participants. Shi estableix que la primera persona codifica la referència al responsable (el principal de Goffman), no a qualsevol tipus denunciador, i la segona al destinatari directe (laddressed recipient de Goffman), no a qualsevol tipus denunciatari. També shi qüestiona la distinció entre usos inclusius i exclusius de les formes de plural de primera i segona persona quan hi ha més de dos participants, i els vocatius de crida (calls o summonses) de Levinson (1983) es descomponen en dos tipus, segons que afectin el conjunt de lesdeveniment de parla o un esdeveniment enunciatiu. En el sisè capítol es caracteritzen les formes alternatives, o marcades, per a la referència als participants, entre les quals es pot destacar la distinció de vuit usos alternatius diferents de la primera persona del plural (sis per a la referència a lenunciador, un per a la referència al destinatari directe i un altre per a la referència al destinatari no interpellat). Altres formes alternatives són la segona persona del singular per a la referència a lenunciador, formes com menda, servidor-a i un a, els tractaments de vós i de vostè(s) i diversos tipus de sintagmes nominals lèxics (bàsicament, metapragmàtics i expressius del rol activat). En el setè capítol sapunten diverses vies danàlisi de les dades: els processos interpretatius que se segueixen en la identificació del referent de les formes més vagues des del punt de vista semàntic i més polivalents des del punt de vista referencial; el caràcter motivat, i més concretament icònic, de les formes alternatives; i finalment, la relació que es pot establir entre la dixi de persona i el tractament que fan Brown i Levinson (1978/1987) de la cortesia.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Payrató Giménez, Lluís

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:filologia catalana

ISBN:

Date of Publication:06/28/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.