Details

Distribution av digitaliserad information : en studie av musikmarknaden

by Barrsäter, Patrik

Abstract (Summary)
Bakgrund: Från att ha förmedlats via grottmålningar, papperstidningar, böcker och skivor har distributionen av contentprodukter blivit smidigare i och med att internet har fått genomslagskraft. Denna typ av distribution är mycket snabbare och dessutom i många fall billigare än de tidigare typerna. Dessutom finns det numer möjligheter för gemene man att publicera och distribuera content. Syfte: Att undersöka hur contentdistribution i musikindustrin förändras på grund av den pågående övergången från analog till digital ljudförmedling. Dessutom undersöka vad det finns för incitament till fortsatta förändringar i framtiden. Avgränsning: Uppsatsen kommer inte att behandla upphovsrättsliga problem eller försöka föreslå en lösning på problem med icke auktoriserad kopiering. Genomförande: För att uppfylla syftet har data insamlats från sekundära källor samt genom intervjuer och en enkätundersökning. Resultat: Distributionen kommer mer och mer ske i elektronisk form, det vill säga via kanaler som internet. Fördelarna relativt den fysiska distributionen är betydande. Denna förändring i distributionskanal får implikationer på marknadsföringen och i hur contentskaparna kan göra för att nå ut till den publiken. En annan följd av digitaliseringen blir att contentskaparna kommer att få större möjligheter att publicera sitt material utan extern hjälp. Nyckelord Keyword Content, Information, Per Åman, Distribution, Digital Avdelning, Institution Division, Department Datum Date 2003-10-13 Ekonomiska institutionen 581 83 LINKÖPING Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp ISBN Report category Licentiatavhandling Examensarbete ISRN Ekonomprogrammet 2004/1 C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ep/001/ Titel Title Författare Author Distribution av digitaliserad information - en studie av musikmarknaden Distribution of digitized information - a study of the music market Patrik Barrsäter Sammanfattning Abstract Background: The distribution of content products has evolved dramatically since cave paintings, books, and also records and papers. The breakthrough of Internet has made the process of moving content more convenient than in previous methods. The kind of distribution that Internet, and other electronic networks, offer is both faster and in many cases cheaper than traditional ways of moving content. In addition it has made it easier for the common man to publish and distribute content. Purpose: The purpose of this paper is to examine how content distribution in the music industry is changing because of the on-going transition from analogue to digital sound reproduction and distribution. In addition, the purpose is, to examine what kind of incentives exist for more changes in the future. Delimitations: This paper will not discuss copyright problems or attempt to give a solution to the problem with unauthorized duplication. Findings: The distribution will occur more freqeuntly in electronic form, through channels like the Internet. The benefits, compared to physical distribution, are significant. The change of distribution channel will have implications in marketing and the way content creators can reach their audience. Marketing will become crucial because an Internet market will be able to contain a vast amount of content products and also it will become necessary for the creators to avoid floods of information. Another implication of the digitalisation will allow content creators will to more opportunities to publish their material without external help. Nyckelord Keyword Content, Information, Per Åman, Distribution, Digital Innehåll 1. INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 PROBLEMDISKUSSION 5 1.3 PROBLEMFORMULERING 7 1.4 SYFTE 7 1.5 AVGRÄNSNING 8 2. VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 9 2.1 KAPITLETS UPPLÄGG 9 2.2 HERMENEUTIK OCH POSITIVISM 9 2.3 FÖRFÖRSTÅELSE 10 2.4 EMPIRI OCH TEORI 12 3. METOD - TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 14 3.1 KVANTITATIV OCH KVALITATIV METODIK 14 3.2 DATA 15 3.3 VALIDITET OCH RELIABILITET 21 3.4 METODKRITIK 22 4. TEORETISK REFERENSRAM 25 4.1 KAPITLETS UPPLÄGG 25 4.2 CONTENT OCH DESS EGENSKAPER 26 4.3 MARKNADSFÖRINGSMIX 27 4.4 PRIS 33 4.5 MARKNADSKANAL 38 4.6 SUBSTITUTION 45 4.7 SAMMANFATTNING AV DEN TEORETISKA REFERENSRAMEN 54 5. EMPIRI 55 5.1 KAPITLETS UPPLÄGG 55 5.2 EMPIRISK BAKGRUND – DEN GAMLA STRUKTUREN 55 5.3 DIGITAL DISTRIBUTION 61 5.4 MARKNADSFÖRING VID DIGITAL DISTRIBUTION 63 5.5 ASPEKTER KRING VÄRDEKEDJAN 69 5.6 KONSUMENTUNDERSÖKNING 73 5.7 SAMMANFATTNING 77 6. ANALYS 78 6.1 KAPITLETS UPPLÄGG 78 6.2 MARKNADSFÖRING AV MUSIK 78 6.3 MELLANHÄNDER 88 6.4 SUBSTITUTIONSANALYS 94 7. SLUTSATSER 102 7.1 KAPITLETS UPPLÄGG 102 7.2 CONTENTDISTRIBUTION OCH MARKNADSFÖRING I MUSIKINDUSTRIN 102 7.3 MELLANHÄNDERNAS ROLLER 103 7.4 SUBSTITUTIONEN 104 7.5 AVSLUTANDE TANKAR 105 KÄLLFÖRTECKNING 107 Bilaga 1 - Enkätunderlag Bilaga 2 - Diskussionsfrågor Figurer 4.1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:content information distribution digital

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.