Details

Distributed Resource Allocation for Contributory Systems

by Vilajosana Guillen, Xavier

Abstract (Summary)
Resum Català: La tesis presenta una aproximació a un conjunt de tècniques per permetre l'extensió de les capacitats computacionals, sota demanada, en comunitats formades per usuaris d'Internet que volen agregar els seus recursos per aconseguir una finalitat comuna. Aquest tipus de comunitats, emergeixen com a noves formes d'organització gràcies a l'increment de les capacitats computacionals i l'ampla de banda. La computació voluntaria com la que es dona en sistemes com SETI@home, Grids col.laboratius com OurGrid o LaCOLLA, Ad-hoc i Grids d'igual a igual com P-Grid o X-Grid d'Apple, Grids Oberts com els adreçats per SORMA o Grid4All i moltes d'altres formes de computació Grid basades en agrupació de recursos en forma d'Organitzacions Virtuals són l'objectiu d'aquest treball. Aquests sistems es caracteritzen pel propòsit dels seus participants, és a dir, dur a terme un objectiu comú fent ús de l'agregació dels sesus propis recursos. Els sistemes esmentats, contrariament als sistemes Grid d'alt rendiment computacional, són oberts a nous participants fet que els converteix en escenaris inpredictibles, dinàmics i on els recuros poden connectar-se i desconnectar-se de forma espontànea. Mentre que l'aspecte crític dels Grids d'altes prestacions és el rendiment computacional, l'estabilitat i la disponibilitat són els aspectes més importants en els sistemes adrec cats en aquest treball. La tesis homogeinitza els conceptes dels paradigmes anteriors sota el nom de Sistemes Contributius, nom que és usat al llarg de la dissertació per referir-nos a sistemes en els quals els seus usuaris fan contribució dels seus recursos per tal que aquest siguin usats de forma col.lectiva i axií aconseguir un objectiu comú. L'expansió de recursos en els Sistemes Contributius és una funcionalitat requerida per tal de augmentar les limitades capacitats computacionals dels grups col.laboratius formats de forma ad-hoc. Sobretot en moments puntuals quan els recursos necessaris són majors que els disponibles en el grup. Quatre aspectes s'adressen al llarg de la dissertació. Primer, les propietats i principals applicacions dels Sistemes Contributius són identificades, així com es motiva la necessitat d'infraestructures que permetin l'expansió de recursos computacionals sota demanda. Aquestes idees van en la direcció de l'Utility Computing, emergents línies de negoci de les principals companyies de la IT. D'aquesta manera, la tesis proposa la provisió de recursos computacionals sota demanda a aquelles organitzacions que en necessitin, mitjanc cant l'agregació de recursos dels extrems d'Internet, ja siguin usuaris finals de la xarxa, altres organitzacions virtuals o proveidors de recursos. En aquest treball, l'assignació de recursos es gestionada per models de mercat ja que proveixen de mecanismes eficients i simples per gestionar l'assignació de recursos. Aquesta proposta aporta noves oportunitats als usuaris finals d'Internet per tal d'establir el seu negoci a la xarxa mitjanc cant la venda dels seus recursos no usats. A més a més aquest treball dona l'oportunitat a communitats petites a creixer i a portar capacitats de super-computació als usuaris finals d'Internet. En segon lloc, la tesis descriu semànticament els recursos computacionals per tal de constru"ir una base comú de coneixement sobre els recursos d'Internet. La descripció semàntica dels recursos permet un enteniment comú de la naturalesa dels recursos, permetent així l'agrupació i agregació de diferents tipus de tecnologíes mentre es mantenen la mateixa semàntica. Una base semàntica comú permet que aplicacions i sistemes de gestió de recursos siguin independents de la naturalesa real dels recursos. En aquest treball considerem com a aspecte fonamental aillar la gestió dels recursos de la seva naturalesa específica. La descripció semàntica a més permet el desenvolupament de especificacions genèriques que ens permeten definir els requeriments dels usuaris en sistemes d'assignació de recursos basats en mercats computacionals. Tercer, arquitectures que permeten l'expansió de recursos computacionals sota demanda en Sistemes Contributius són presentades. Aquestes arquitectures han estat especialment dissenyades per prove"ir de recursos computacionals mitjanc cant mercats a escenaris caracteritzats pel dinamisme, evolució i heterogene"itat dels seus recursos. L'arquitectura aporta les principals funcionalitats orientades a l'assignació de recursos mitjanc cant subhastes i permet a més a més l'execució d'aquests mercats sota demanda. Finalment, es presenta un mecanisme de mercat adaptat a l'assignació de recursos computacionals. Aquesta contribució es motiva pel fet que no existeix fins avui cap mecanisme que permeti l'assignació efficient de recursos computacionals en que la seva única diferència és la unitat de temps en la que s'ofereixen. La tesis construeix un camí per assolir l'expansió de recursos computacionals de forma flexible i decentralitzada en comunitats on els recursos són compartits pels seus participants. Aquest camí es construeix mitjanc cant l'anàlisis dels escenaris d'aplicació, l'estudi i definició de models semàntics que permeten la descripció dels recursos computacionals, proposant també arquitectures flexibles i configurables que permeten aconseguir l'expansió dels recursos computacionals sota demanda i proposant mecanismes de mercat adaptats a tal escenari.
This document abstract is also available in English.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Marques Puig, Joan Manuel

School:Universitat Internacional de Catalunya

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:internet interdisciplinary institut in3

ISBN:

Date of Publication:03/13/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.