Details

Differentiation of spinal cord neural precursors and hippocampal neurons: a role for Wnt and ?-catenin

by Delia David, Monica

Abstract (Summary)
Resum Per al correcte desenvolupament del sistema nerviós cal una precisa coordinació entre la neurogènesi i la morfogènesi neuronal. Lexposició de les cèl·lules neurals progenitores a un seguit de senyals específiques de l´entorn, que regulen la seva proliferació i especificació, donarà lloc a les neurones. Les neurones recent formades comencen a extendre processos neuronals fins a formar una complexa estructura arborescent; durant aquesta etapa es formen les sinapsis entre els axons i les dendrites, i sestableix una xarxa cerebral funcional. Entre els factors extracel·lulars que controlen aquests processos destaquem per la relació amb aquest treball els membres de la família Wnt, les Neurotrofines (NTs) i el Factor de Creixement Hepàtic (HGF). Sha demostrat que els factors Wnt regulen la proliferació dels precursors neurals, la neurogènesi, la diferenciació terminal de neurones i la sinaptogènesi. La via de senyalització clàssica per Wnt implica lestabilització de ?-catenina citoplasmàtica i la regulació de la transcripció controlada pels factors de transcripció LEF/TCF. En aquesta tesi demostrem que la senyalització de Wnt-3a i Wnt-3 a través de la via de senyalització canònica regula la diferenciació neuronal (neurogènesi i neuritogènesi) dels precursors neurals de la medul·la espinal. NTs i HGF pertanyen a diferents famílies de factors de creixement, i senyalitzen a través de receptors tirosina quinasa (RTK), regulant supervivència i diferenciació neuronal. En aquest treball hem demostrat que la senyalització de NTs i HGF durant la regulació del creixement i la ramificació axonal en neurones postmitòtiques implica la fosforilació de ?-catenina en tirosina. Les vies de senyalització de NTs i HGF fosforilen ?-catenina en diferents residus (Y654 i Y142, respectivament). Es interessant la fosforilació de residus diferents, que dirigeixen ?-catenina a diferents localitzacions subcel·lulars i activen diferents mecanismes (dependents o independents de TCF) durant la morfogènesi de laxó. En resum, aquest treball remarca la importància de ?-catenina, com a un component de la via de senyalització dependent de Wnt i de la via activada per factors de creixement/RTK, en el control de diferents aspectes de la diferenciació neuronal.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:HERREROS DANES, JUDIT

School:Universitat de Lleida

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:cmb ciències mèdiques bàsiques

ISBN:

Date of Publication:03/12/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.