Details

Diferents estratègies per augmentar la sensibilitat en eleccroforesi capil·lar. Aplicació a la determinació de fàrmacs antiinflamatoris

by Macià Puig, M. Alba

Abstract (Summary)
RESUM La Tesi Doctoral que porta per títol, Diferents estratègies per augmentar la sensibilitat en electroforesi capillar. Aplicació a la determinació de fàrmacs antiinflamatoris, sha basat en el desenvolupament de diferents estratègies per a disminuir els límits de detecció (LODs) de lelectroforesi capillar (CE) a la determinació de fàrmacs antiinflamatoris. Les estratègies desenvolupades shan basat en la injecció dun gran volum de mostra en el capillar mitjançant laplicació de tècniques de preconcentració tant electroforètiques com cromatogràfiques, i en lús de lespectrometria de masses (MS) com a sistema de detecció per augmentar la capacitat de detecció dels analits. La present Tesi Doctoral sha centrat en la determinació de fàrmacs antiinflamatoris no esteroïdals (NSAIDs) en el medi ambient aquàtic a baixos nivells de concentració. Linterès a la determinació daquests ha augmentat molt darrerament degut al seu elevat consum tant en espècies humanes com en animals. Aquests fàrmacs arriben a les estacions de tractament daigües residuals (EDAR) a través de diferents procedències, i posteriorment aquests poden entrar en el medi ambient aquàtic degut a la seva gran estabilitat. Diferents estudis han demostrat la determinació daquests fàrmacs a nivells de baixos ngL-1 en les aigües superficials. Aquests estudis shan realitzat principalment tant per cromatografia de gasos (GC) com per cromatografia de líquids (HPLC) emprant lMS com a sistema de detecció. LCE també ha estat emprada per la determinació daquests fàrmacs, però la seva aplicació principal ha estat en lanàlisi de mostres biològiques. Tot i els grans avantatges que proporciona la tècnica dCE, aquesta presenta una baixa sensibilitat que limita la determinació danalits a baixos nivells de concentració. Aquest fet és degut com a conseqüència del petit volum de mostra que es pot injectar en el capillar i del petit camí òptic que tenen els capillars que sutilitzen. Amb lobjectiu de millorar la sensibilitat de la tècnica i dampliar la seva aplicabilitat en altres camps, com el mediambiental, el desenvolupament de diferents estratègies per a disminuir els LODs són molt importants i són objecte destudi de diferents grups dinvestigació. En la present Tesi Doctoral shan aplicat i comparat diferents tècniques de preconcentració electroforètiques per la determinació daquests fàrmacs en els diferents modes electroforètics, com lelectroforesi capillar per zones (CZE), la cromatografia capillar de microemulsió electrocinètica (MEEKC) i la cromatografia capillar micellar electrocinètica (MEKC). La majoria daquestes tècniques shan basat en la supressió del flux electroosmòtic (EOF) per eliminar la matriu de la mostra del capillar desprès dhaver injectat un gran volum de mostra. Lavantatge daddicionar un supressor de lEOF al medi electrolític és que aplicant un sol voltatge negatiu es duu consecutivament la preconcentració i la separació electroforètica. Laplicació duna tècnica de preconcentració cromatogràfica, basada en lacoblament in-line entre lextracció en fase sòlida (SPE) i lCE, també sha aplicat a la determinació de NSAIDs en una mostra daigua. El gran potencial de les tècniques de preconcentració tant electroforètiques com cromatogràfiques és que ha permès la determinació daquests fàrmacs a nivells de ngL-1. Aquests resultats shan obtingut emprant prèviament la tècnica dSPE off-line per preconcentrar els analits i netejar la matriu de la mostra. Una altra estratègia emprada per la determinació de NSAIDs en el medi ambient aquàtic ha estat lús de lMS com a sistema de detecció. Aquest acoblament permet la confirmació i la identificació dels diferents analits que puguin estar presents en una mostra. Daquesta manera, ha estat possible la determinació dels fàrmacs en estudi en aigües superficials i la identificació daquests en les aigües procedents de diferents estacions EDAR. En aquest cas shan emprat com a tècniques de pretractament la tècnica dSPE off-line, i la combinació de lextracció líquid-líquid (LLE) i lSPE off-line, respectivament. SUMMARY The entitled Doctoral Thesis, Diferents estratègies per augmentar la sensibilitat en electroforesi capillar. Aplicació a la determinació de fàrmacs antiinflamatoris, has been based on the development of different strategies to decrease the limits of detection (LODs) in capillary electrophoresis (CE) to determine anti-inflammatory drugs. The developed strategies have been based on injecting a large volume of sample into the capillary by application electrophoretic and chromatographic preconcentration techniques, and using the mass spectrometry (MS) as the detection system to increase the detection capacity of the analytes. This Doctoral Thesis has been centred on the determination of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in the aquatic environment at low concentration levels. In the last years, the interest to determine them has considerably grown due to the high consume in humans and in animals. These drugs arrive in the sewage treatment plants (STPs) by different source, and subsequently these can entry into the aquatic environment due to its high stability. Different studies have demonstrated the determination of these drugs at low ngL-1 levels in surface waters. These studies have principally carried out by gas chromatography (GC) and liquid chromatography (HPLC) by using mass spectrometry as the detection system. CE has also been used to determine these drugs, but its principal application has been for the analysis of biological samples. Although the high advantages that presents the technique, this shows a low sensitivity that overcomes the determination of analytes at low concentration levels. This is a consequence of the low amount of sample that can be injected into the capillary and the small path length. With the aim of improving the sensitivity and extending the CE applicability in others fields, such as the environmental, then the development of different strategies to decrease the LODs are very important and these are object of studying of different research groups. In this Doctoral Thesis have been applied and compared different electrophoretic preconcentration techniques to determine these drugs in the different electrophoretic modes, such as capillary zones electrophoresis (CZE), microemulsion electrokinetic capillary chromatography (MEEKC) and micellar electrokinetic capillary chromatography (MEKC). Frequently, in these preconcentration techniques the sample matrix has been removed from the capillary by suppressing the electroosmotic flow (EOF). The advantage of adding an EOF suppressor in the electrophoretic medium is that the preconcentration and the electrophoretic separation can consecutively be performed by applying an only negative voltage. The application of a chromatographic preconcentration technique, based on the in-line coupling between solid phase extraction (SPE) and CE, has also been applied to determine NSAIDs in water samples. The high potential of the electrophoretic and the chromatographic preconcentracion techniques, is that allow to determine these drugs at ngL-1 levels. These results have been obtained by using the technique off-line SPE to preconcentrate the analytes and to clean-up the sample matrix before the application of the preconcentration technique. Other strategy used to determine NSAIDs in the aquatic environment at low levels has been the use of MS as the detection system. This coupling allows confirming and identifying the presence of the analytes in the sample. So, it has been possible the determination of the studied drugs in surface waters and their identification in the STPs. In this study, the technique off-line SPE and the combination of liquid-liquid extraction (LLE) and off-line SPE off-line, respectively, have been used as the sample pretreatment technique.
This document abstract is also available in .
Bibliographical Information:

Advisor:Calull Blanch, Marta; Aguilar Anguera, Maria del Carme

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de química analítica i orgànica

ISBN:

Date of Publication:12/21/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.