Details

Development and validation of the HarsMeth NP methodology for the assessment of chemical reaction hazards.

by Sales Saborit, Jaime

Abstract (Summary)
RESUM: Lobjectiu daquest treball es centra en el desenvolupament, comprovació i millora duna metodologia per lassessorament del perill tèrmic de les reaccions químiques, orientada especialment a les petites i mitjanes empreses. La metodologia està basada en un sistema de llistes de comprovació per identificar els perills, així com en altres eines senzilles dentendre per a personal no expert en seguretat. Els orígens del desenvolupament de la metodologia es basen en dos eines existents, HarsMeth i Check Cards for Runaway. Shan pres diferents enfocaments per tal daconseguir una metodologia dassessorament fiable. En primer lloc sha verificat leficàcia dambdues metodologies en diferents empreses dedicades al desenvolupament de productes de química fina, per determinar els punts forts i els punts febles de cada una de elles, i per aprofitar els avantatges identificats per tal de crear una unica metodologia anomenada HarsMeth version 2. A continuació, sha provat aquesta versió exhaustivament en dos empreses químiques per tal de millorarla, detectant fallades i allargant les llistes de comprovació amb la finalitat de cobrir el màxim número possible de qüestions per lassessorament. Altres activitats shan centrat en el desenvolupament deines per a la determinació teòrica de entalpies de reacció i per la identificació de perills tèrmics en equips de procés. La versió final de la metodologia que sha desenvolupat, anomenada HarsMeth New Process, està estructurada per tal de realitzar lassessorament seguint els passos lògics en el desenvolupament dun procés químic, començant per el disseny de la reacció química en el laboratori, seguit per lanàlisi de la estabilitat i compatibilitat dels reactius, lanàlisi de la perillositat de la reacció, lescalat del procés, i la determinació de les mesures de seguretat necessàries per implementar el procés a escala industrial en funció dels perills identificats anteriorment. Un altre estratègia seguida per millorar la metodologia ha estat analitzar els accidents químics inclosos en la base de dades MARS amb la finalitat de determinar lliçons per aprendre dels accidents, així com per identificar quins aspectes de la metodologia haurien ajudat a prevenir els accidents, i a posar de relleu quins aspectes de la seguretat quimica shan de tenir especialment en compte a les indústries de procés.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Nomen Ribé, Rosa

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:iqs enginyeria química

ISBN:

Date of Publication:12/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.