Details

Development of user information products for complex technical systems

by Candell, Olov

Abstract (Summary)
Interaktion med tekniska system är en del av det dagliga livet. System byggda av människan har uppnått aldrig tidigare skådade nivåer av komplexitet, vilket ställer nya krav på de organisationer som utvecklar och tillverkar dem. Samtidigt används de ofta i miljöer, som ställer mycket höga krav på säkerhet, trovärdighet och tillförlitlighet. Som användare av komplexa system behöver människan stöd för att kunna utnyttja och upprätthålla den nytta och de tjänster systemet i fokus levererar. Vid sidan av mera traditionellt stöd som service och underhåll, innefattar kundstöd även omfattande dokumentation. Trots en enorm utveckling av system för hantering av dokumentation avseende komplexa produkter är det fortfarande ett problem för användare att få tillgång till information och att förstå den. Utvecklingsmetoder för användarinformation behöver därför utvecklas och förbättras. Syftet med den aktuella studien är att utforska och beskriva utvecklingen av inressentbaserade informationsprodukter för komplexa tekniska system. Den kunskap som söks är en modell som kopplar ihop teori med praktisk tillämpning, d.v.s. arbetssätt och verktyg som kan stödja utveckling och ständiga förbättringar av intressentbaserade informationsprodukter för komplexa tekniska system. För att uppfylla syftet har en fallstudie, stödd av en litteraturstudie, genomförts. Fallstudien fokuserar på ett modernt stridsflygplan, som är ett ytterst komplext system med stränga krav på användarinformation. En utvecklingsmetod för användarinformationsprodukter har anpassats och sedan tillämpats och studerats under utvecklingen av en demonstrator. Studiens resultat kan beskrivas i två delar. Den första delen är en identifiering av arbetssätt och verktyg för kravinsamling och utveckling av användarinformationsprodukter. Dessa har identifierats inom områdena kognitionsvetenskap, människa-maskin-system, kvalitetsteknik och kravhantering. Den andra delen är resultatet av ett prov av det föreslagna arbetssättet genom utveckling av en demonstrator. Jämfört med ett traditionellt utvecklingssätt bidrar det föreslagna arbetssättet till ett ökat intressentfokus och en mer effektiv kommunikation mellan utvecklare och intressenter och även inom det tvärfunktionella teamet av utvecklare. Arbetssättet underlättar och förbättrar även kravhanteringen samt bidrar till att minska affärsrisker kopplade till feltolkningar och meningsskiljaktigheter kring en produktspecification.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2004

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.