Details

Development of relationships in interorganizational networks :studies in the tourism and construction industries

by Pesämaa, Ossi, PhD

Abstract (Summary)
Företag kan återfinnas i interorganisatoriska nätverk och vanligtvis kan interorganisatoriska nätverk ses som ett resultat av att individer i olika företag strävar efter samverkan. Via individerna etableras sociala och formella relationer som kan resultera i långsiktiga relationer, eftersom de delar tid, intresse, mål, bransch, geografisk eller annan typ av tillhörighet. Mål och intressen i dessa relationer utgör observerbara enheter i den föreliggande avhandlingen och utgör därmed grunden för olika relationsbaserade "constructs". Interorganisatoriska nätverk innehåller vanligtvis en eller flera typer av relationsbaserade "construct". Den övergripande forskningsfrågan är: hur utvecklas relationer i interorganisatoriska nätverk? Samtliga relationer studeras på företagsnivå genom att göra ledare i företaget till informanter. Avhandlingen baseras på en syntes av 10 olika artiklar som på olika sätt beskriver reciprocitet, förtroende, samverkan, interorganisatoriska förbund och lojalitet. Artiklarna är presenterade på följande sätt: Först presenteras två konceptuella studier följt av åtta empiriska bidrag. En större del av de empiriska bidragen är exempel från turism och besöksnäring. I syfte att ge ett bredare perspektiv finns två artiklar med från bygg- och anläggningsbranschen. Resultaten pekar på att relationer är baserade på långsiktighet, dessutom utvecklas relationer med hänsyn till motiv till att ingå samverkan samt val av partners. De initiala stegen, motiv och val av partners, följs av en process som syftar till att bygga varaktiga relationer. Detta är en process som innebär att vänskap, interpersonliga förbund, reciprocitet och förtroenden utvecklas. För att relationerna skall förbli varaktiga måste de dessutom nå stabilitet och mognad, som betyder att relationerna förblir varaktiga genom beroenden, dess konstituerande mål och viljan att skydda. Beroenden är speglade genom interorganisatoriska förbund, som betyder att företagen stärker relationer genom intentioner och löften. Konstituerande mål, motiverar samverkande företag att utveckla relationer som baseras på strategier så att delade mål och beslut kanaliseras effektivt. Slutligen, skyddar företaget dess relationer genom att skapa lojaliteter. Resultaten är i överensstämmelse med tidigare forskning men utvidgar tidigare forskning och är viktiga för framtida studier inom företagsekonomi generellt och speciellt viktiga för turism och besöksnäring samt för bygg- och anläggningsbranschen. En praktisk implikation av studien är att när företag värderar nya möjligheter, så bör de ta hänsyn till karaktären av partners såväl som hur partnerskapet kommer att påverka relationens innehåll. En annan praktisk implikation är att förtroende och reciprocitet bör belysas olika när framgångsrika nätverk av partners byggs upp.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.