Details

Development of information support solutions for complex technical systems using eMaintenance

by Candell, Olov, PhD

Abstract (Summary)
Spridningen och användningen av komplexa tekniska system är vanliga i samhället och inom industrin. Många av de komplexa tekniska systemen har stränga krav på säkerhet, tillförlitlighet och kostnader, vilket kräver frekventa uppdateringar och ändringar till följd av ny teknisk utveckling och förändrade funktionskrav. Därför är korrekt, kontextanpassad och aktuell information och informationsstöd avgörande för åtkomst, förvaltning, underhåll och förbättring av de kravställda tjänster som skall tillhandahållas av dessa system. Med tanke på den tekniska utvecklingen och föränderliga företagsklimat, behöver system- och supportleverantörer förbättra utformning och tillhandahållande av lösningar för informationssupport. Detta kan underlättas genom användning av ny och innovativ informations- och kommunikationsteknologi, (IKT) vilka visar sig i form av nya metoder såsom eMaintenance. Det finns dock fortfarande ett behov av metoder och verktyg för utveckling och tillhandahållande av informationssupport genom en integration av affärs- och underhållsprocesser hos både kunder och leverantörer, för att åstadkomma nya affärslösningar såsom Prestandabaserad Logistik (PBL) i de sammanhang som beskrivs ovan. Syftet med denna forskning är därför för att beskriva hur leverantörer av supportlösningar kan utveckla och erbjuda effektiv informationssupport som stöd kopplat till komplicerade tekniska system genom ökad användning av IKT. För att uppnå detta syfte, har en fallstudie inom militär luftfarten utförts. Empiriska data har samlats in genom intervjuer, observationer, arkivstudier, workshops och deltagande forskning. Analysen baseras på befintlig, anpassad och utvecklade teorier, modellbaserade simulering och tillgängliga internationella standarder, i beaktande av ett ramverk för eMaintenance. Resultaten av forskningen är: I) en definition av service-, process- och livscykelorientede eMaintenance lösningar, II) en identifiering av kunders och leverantörers kritiska krav på information och informationssupport III) en identifiering av IKT-relaterade metoder och teknologier lämpade att uppfylla kunder och leverantörers krav på informationssupport, IV) ett tillvägagångssätt för utveckling och tillhandahållande av IKT-baserade lösningar för informationssupport som uppfyller kraven från kunder och leverantörer. Även om dessa resultat erhållits inom kontexten för ett modernt militärflygplan, indikerar resultat erhållna i forskningsprocessen att de i stor utsträckning är allmänna till sin karaktär och kan vara tillämpliga på andra komplexa tekniska system inom processindustrin, elproduktion och transportindustri.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:978-91-7439-030-8

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.