Details

Determinants de la competitivitat de les petites i micro empreses en un entorn dinnovació

by Fernández Ardèvol, Mireia

Abstract (Summary)
RESUM: Lobjectiu de la recerca és analitzar alguns dels factors que afavoreixen la competitivitat de les petites i les micro empreses; en concret, lobtenció de competitivitat a través de la relació entre el sistema universitari i de recerca i el teixit productiu. El marc teòric en què se situa aquest treball de recerca es troba en la intersecció de tres escoles de pensament vinculades a la teoria de la innovació: la geografia econòmica, la teoria evolucionista i leconomia de lorganització. El sistema institucional i el territori on estan ubicades les empreses condiciona el seu desenvolupament, no només pel context legal i institucional sinó per les possibilitats de treball en xarxa que queden al seu abast. Daltra banda, la trajectòria de lempresa; les seves capacitats, enteses en termes dels actius tangibles i intangibles de lorganització; així com lorientació estratègica i la gestió efectiva del negoci, condicionaran lactivitat innovadora i, en conseqüència, els resultats empresarials. La qüestió analítica és lestudi de la forma com les micro empreses (fins a 9 treb.) i les petites empreses (de 10 a 49 treb.) innoven per obtenir bons resultats empresarials i, específicament, com aprofiten els elements del seu entorn per assolir lobjectiu intermedi de la innovació i lobjectiu últim de rendibilitat. Entenem que només quan lempresa sigui prou competitiva presentarà bons resultats empresarials i bons indicadors de rendiment. En aquest context, el nostre interès se centra en lestudi del procés dinnovació, és a dir, en la forma com les empreses assoleixen resultats innovadors i en les implicacions que aquests darrers tenen sobre la bona marxa de lempresa. Ens situem, per tant, en un àmbit propi de leconomia de les organitzacions, separant-nos de les concepcions clàssiques segons les quals les empreses eren caixes negres sense interès analític. Analiltzem dos determinants concrets de la innovació que, al seu torn, també condicionen el rendiment empresarial. El primer és el treball en xarxa, amb especial interès per la cooperació amb el món universitari de recerca; el segon són les capacitats de lempresa, en especial la capacitat dabsorció. Cada tipus de cooperació té els seus propis determinats i influeix de forma diferent en la innovació. Al seu torn, cada tipus dinnovació pot incidir sobre la rendibilitat del negoci de forma diferent. En tot cas, laprofitament dels mecanismes conduents a lèxit empresarial està condicionat per les capacitats i els recursos interns de les organitzacions. Lanàlisi empírica es fa a partir duna mostra dempreses pertanyents a un entorn dinnovació delimitat i predefinit, lentorn creat per Barcelona Activa (agència de desenvolupament local creada per lAjuntament de Barcelona). Lenquesta proporciona informació de tall transversal, principalment de tipus qualitatiu. Hem optat per lús de tècniques destimació bayesianes basades en simulacions Monte Carlo amb cadenes de Markov (MCMC) que permeten emprar els models dequacions estructurals en presència de variables qualitatives. Aquesta modelització permet analitzar les trajectòries, o camins crítics, a través de les quals determinades formes de treball en xarxa, per exemple la cooperació, contribueixen a lobtenció de bons resultats empresarials. També permet determinar el paper concret de la innovació en tant que variable moderadora intermèdia daquesta relació. Els resultats permeten concloure que en un entorn dinnovació no universitari com lestudiat, la cooperació amb universitats i centres de recerca afavoreix la innovació i el rendiment empresarial.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Lladós Masllorens, Josep; Artís Ortuño, Manuel

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:econometria estadística i economia espanyola

ISBN:

Date of Publication:03/17/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.