Details

Determinants de la concentració plasmàtica de la Lipoproteïna (a)en la malaltia cardiovascular.

by Simó Sisó, Josep Maria

Abstract (Summary)
RESUM La Lipoproteïna (a) és una classe de lipoproteïna semblant a les lipoproteïnes de baixa densitat (LDL), en la que lapo B100 està unida de forma covalent a una glicoproteïna molt polimòrfica de mida, anomenada apo(a). Si bé la seva funció fisiològica és desconeguda, nombrosos estudis epidemiològics han demostrat que la concentració plasmàtica elevada de Lp(a) representa un factor de risc independent de desenvolupar una malaltia cardiovascular. Alguns daquests estudis però han donat lloc a resultants contradictoris. Lapo(a) comparteix amb el plasminogen una forta homologia estructural. Com el plasminogen, sestructura en dominis proteics o Kringles que contenen regions anomenades LBS (Lysine Binding Site)capaces dinteraccionar amb els residus de lisina de les proteïnes. En lapo(a) el Kringle IV10 confereix la funció LBS a la Lp(a). El propòsit daquest estudi ha estat el de: · Examinar lassociació entre la concentració de Lp(a), la mida de lapo(a) i la funció LBS en pacients amb infart agut de miocardi prematur i els seus respectius controls. · Cercar mutacions en kringle IV10 de lapo(a) que puguin alterar lactivitat LBS de la Lp(a). · Investigar lefecte que lemmagatzematge de les mostres congelades durant 5 anys té en la concentració de Lp(a) i analitzar la relació daquest efecte amb el número de repeticions del kringle IV dels seus al·lels. Mètodes La concentració plasmàtica de Lp(a) va ser mesurada per un mètode immunoturbidimètric, el genotip dapo(a) es va determinar amb una modificació de la tècnica de pulsed-field gel electrophoresis descrita per Lackner i col., el fenotip dapo(a) amb una electroforesi en gel dagarosa i immunoblotting, lactivitat LBS es va quantificar amb un immunoassaig descrit per Hoover-Plow i col. i la detecció de mutacions amplificant la regió del kringle IV10 i aplicant al producte de PCR la tècnica de SSCP . Resultats Vegeu : Simo JM, Camps J, Vilella E, Gomez F, Paul A, Joven J. Instability of lipoprotein(a) in plasma stored at -70 degrees C: effects of concentration, apolipoprotein(a) genotype, and donor cardiovascular disease. Clin Chem. 2001 Sep;47(9):1673-8. Simo JM, Joven J, Vilella E, Ribas M, Figuera L, Virgos C, Sundaram IM, Hoover-Plow J. Polymorphisms in human apolipoprotein(a) kringle IV-10 and coronary artery disease: relationship to allele size, plasma lipoprotein(a) concentration, and lysine binding site activity. J Mol Med. 2001 Jun;79(5-6):294-9. Simo JM, Joven J, Vilella E, Ribas M, Pujana MA, Sundaram IM, Hammel JP, Hoover-Plow JL. Impact of apolipoprotein(a) isoform size heterogeneity on the lysine binding function of lipoprotein(a) in early onset coronary artery disease. Thromb Haemost. 2001 Mar;85(3):412-7. · En els pacients la concentració de Lp(a) es més elevada, la mida de lapo(a) més petita i lactivitat LBS més alta en les isoformes més petites comparat amb els controls. · Hem identificat una nova mutació en heterozigosi en un pacient. La mutació W81R identificada prèviament en humans no ha estat trobada en la nostra mostra en canvi la mutació M75T és freqüent. Aquesta mutació no modifica la funció LBS però el genotip TT sassocia amb risc de patir una malaltia cardiovascular. · Durant lemmagatzematge de les mostres la Lp(a) perd immunoreactivitat de forma significativa en pacients però no en controls. Aquesta pèrdua no es relaciona amb el número de kringle i es limita a mostres amb concentracions inicials entre 41 i 345 mg/L. Conclusions · Aquest estudi suggereix una associació entre malaltia cardiovascular, activitat LBS elevada i isoformes petites. · La mutació W81R, si està present, és molt poc freqüent en la població espanyola. · La concentració plasmàtica de Lp(a) dels pacients és menys estable que la dels controls, les diferències no es relacionen amb la distribució dels genotips però poden ser dependents de la concentració Aquestes diferències poden complicar la interpretació dalgun estudis.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Joven Maried, Jorge

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:departament de bioquímica i biotecnologia

ISBN:

Date of Publication:06/25/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.