Details

"Det är kärleken till den drabbade som är viktigast" : En kvalitativ undersökning om hur skolan bemöter elever som drabbats av föräldrars bortgång

by Johnson, Martina; Carlsnäs, Linnea

Abstract (Summary)
Linnea Carlsnäs & Martina Johnson ”Det är kärleken till den drabbade som är viktigast” En kvalitativ undersökning om hur skolan bemöter elever som drabbats av föräldrars bortgång. ”The most important aspect is love for the victim” A qualitative investigation as to how the school handles pupils who have lost a parent. Antal sidor: 36 Många katastrofer drabbar oss i vår värld och många barn är med om dessa händelser. I många fall är det barn som mister föräldrar och skolan får därmed delta i processen med att hjälpa dessa barn genom sorgen som följer efter krisen de upplevt. Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur krissituationer och bemötande av elever i sorg hanteras i skolan. Undersökningens litteraturgenomgång är utformad efter tre nivåer. Dessa är det enskilda barnet, klassen och skolan, som alla hanterar krisen på olika vis. De huvudsakliga begreppen i undersökningen är kris, sorg och bemötande och undersökningen har byggts på en kvalitativ undersökningsform. Fem lärare från tre olika skolor har intervjuats om deras sätt att bemöta en elev i kris och hur elevens sorg hanteras. De intervjuade lärarna hade sedan tidigare varit med om kriser då elever mist föräldrar. Resultatet visar på att ingen kris är den andra lik, och som lärare är det viktigt att vara förberedd på detta, för att på bästa sätt bemöta eleven i sin sorg. I skolan existerar det krisplaner, och resultatet visar att dessa används som ett stöd och en trygghet för läraren i krishanteringen. Sökord: Kris, sorg, bemötande, krishantering och krisplan. Postadress Växjö universitet 351 95 Växjö Gatuadress Universitetsplatsen Telefon 0470-70 80 00 E-post lub@lub.vxu.se Innehåll 1. INLEDNING ........................................................................................................ 4 1.1 SYFTE ……………………………………………………………………………………. 4 1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ……………………………………………………………….. 5 2. LITTERATURGENOMGÅNG …………………………………………......... 5 2.1 BEGREPPSFÖRKLARING …………………………………………………………..... 5 2.1.1 Definition av kris ……………………………………………………………... 5 2.1.2 Vad är en traumatisk kris? ……………………………………………………. 5 2.1.3 Krisfaser ……………………………………………………………………..... 6 2.1.4 Definition av sorg …………………………………………………………...... 7 2.1.5 Definition av bemötande ………………………………………………............ 7 2.2 NÄR KRISEN DRABBAR DET ENSKILDA BARNET ……………………………... 7 2.2.1 Barns förståelse av döden ……………………………………………….......... 7 2.2.2 Att mista en förälder …………………………………………………….......... 8 2.2.3 Barn och sorg ………………………………………………………………..... 8 2.2.4 Barns reaktioner vid sorg ………………………………………………........... 9 2.2.5 Att bemöta ett barn i sorg ……………………………………………….......... 10 2.3 KRISEN BERÖR ÄVEN DEN DRABBADE ELEVENS KLASS ………………….... 12 2.3.1 Elevers reaktioner när andra elevers föräldrar dör ………………..................... 12 2.3.2 Att bemöta klassens sorg genom klassrumssamtal ……………….................... 12 2.4 SKOLANS HANTERING AV KRISEN …………………………………………......... 13 2.4.1 Vad skolan bör förbereda innan en kris inträffar ………………....................... 14 2.4.2 Att utforma en krisplan ………………………………………………….......... 14 2.4.3 När krisen har inträffat ………………………………………………….......... 15 2.4.4 Krishantering i skolan när en elevs förälder har avlidit…………...................... 15 3. TEORI ………………………………….………………………………………. 16 3.1 ERICH LINDEMANNS KRISTEORI ……………………………………………….... 16 3.2 JOHN BOWLBYS ANKNYTNINGSTEORI ………………………………………..... 17 3.3 TEORI OM BEMÖTANDE ………………………………………………………......... 18 4. METOD ………………………………………………………………………… 18 4.1 URVAL …………………………………………………………………………………… 19 4.2 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER …………………………………………........ 20 4.2.1 Gruppintervju …………………………………………………………............. 20 4.2.2 Individuella intervjuer …………………………………………….................... 21 4.3 VETENSKAPENS HELIGA TREENIGHET ……………………………………........ 21 4.4 ETIK …………………………………………………………………………………....... 22 4.5 METODKRITIK ………………………………………………………………………... 23 5. RESULTAT ………………………………………………………………………………….. 23 5.1 FÖRLUST UTÖVER DET VANLIGA ………………………………………………... 23 5.2 ERFARENHETEN OCH KÄNSLAN ÄR EN STOR HJÄLP ……………………...... 24 5.3 KLASSRUMSSAMTAL BETYDER MYCKET I SORGEARBETET …………....... 24 5.4 SKOLANS HJÄLP VID KRISHANTERING ………………………...……………..... 27 6. ANALYS ……………………………………………………………………….. 28 6.1 ALLTING VÄNDS UPP OCH NED …………………………………………………… 28 6.2 NÄR KRISEN DRABBAR DET ENSKILDA BARNET …………………………….. 28 6.3 KRISEN BERÖR ÄVEN DEN DRABBADE ELEVENS KLASS …………………… 30 6.4 SKOLANS HANTERING AV KRISEN ……………………………………………...... 31 7. DISKUSSION ………………………………………………………………….. 32
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:04/25/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.