Details

Det oupptäckta intresset : - en studie i hur Uppsala Stadsteater kan locka män 25-40 år till teatern

by Djerv, Sara; Qveflander, Nadja

Abstract (Summary)

Teatern är en plats där konstnärlig aktivitet ska bedrivas och vara ett nöje som är till för alla. Såväl barn som äldre ska finnas representerade i salongerna. Tyvärr ser det inte riktigt ut så idag. Det bedrivs visserligen en tydlig konstnärlig teaterverksamhet och teatern anses fortfarande vara ett nöje av hög klass, men den sista punkten med representativitet är inte uppfylld. Publiken i salongen består nämligen inte av människor från alla delar av befolkningen. Undersökningar som gjorts gällande teatern visar att vissa målgrupper är representerade i mindre utsträckning. En av dessa målgrupper är män i åldern 25-40 år.

Författarna har fått i uppdrag av Uppsala Stadsteater att undersöka vad det är som hindrar dessa män från att gå på teatern. I uppsatsen ska därför frågor kring hur Uppsala Stadsteater uppfattas och hur de kan påverka målgruppen besvaras. För att besvara syftet har tidigare genomförda undersökningar använts samt en ny kvantitativ enkätundersökning genomförts, här kallad Uppsala Stadsteaters enkät.

Genom Uppsala Stadsteaters enkät, där 100 respondenter i Uppsala fick besvara en utarbetad uppsättning frågor, har framkommit att Uppsala Stadsteater ses med positiva ögon. En majoritet anser dock att informationen om Uppsala Stadsteater och erbjudna föreställningar inte når ut till dem. Det visar sig även att nöjen som krog/pub, bio och sportevenemang är mer populära än teatern av anledningar som olika intressen och ren bekvämlighet. Med ett antal undersökningar som bakgrund och det valda teoretiska ramverket kan vissa slutsatser dras och användas till att ge förslag på framtida åtgärder.

En bristande marknadsföring har lett till att målgruppen känner sig dåligt informerad om föreställningarna vilket har föranlett uteblivna besök. För att ändra på detta så bör Uppsala Stadsteater möta målgruppen på deras nivå och leverera en lösning som passar just dem. Det kan handla om val av medium och formuleringar i text som tilltalar målgruppen. Målet är att på rätt sätt nå ut med Uppsala Stadsteaters repertoar, som är fylld med stor bredd och variation i föreställningarna, och förhoppningsvis inspirera till mer frekventa besök av en nu saknad målgrupp.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:marknadsföring kultur uppsala stadsteater business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.