Details

"Det krävs en by för att fostra ett barn" : En undersökning av sex- och samlevnadsundervisningen i mellanstadiet.

by Olsson, Linda

Abstract (Summary)
Syftet med denna undersökning har varit att titta på om det bedrivs någon form av sex- och samlevnadsundervisning på mellanstadiet, samt titta på hur denna i så fall bedrivs, vilka metoder lärarna använder. De frågeställningar jag arbetat utefter är: 1) När anser lärarna att unga är mogna nog att prata om sex- och samlevnad? 2) Vilka är de bästa metoderna enligt lärarna att undervisa mellanstadieelever i sex- och samlevnad? Som metod har jag arbetat dels med enkäter för att nå mellanstadielärarnas syn på fungerande arbetssätt, svårigheter i ämnet och andra tankar kring sex- och samlevnadsämnet. När jag träffade skolansvarig på RFSU använde jag mig däremot av intervju som metod för att få en så bred informationsgrund som möjligt inför formuleringen av enkätfrågorna. Resultat: Den undersökta skolan arbetade med sex- och samlevnad främst i sjätte klass där de tog upp ämnet genom filmvisning och diskussioner både i blandade grupper med både flickor och pojkar, men även i uppdelade flick- och pojkgrupper. Detta arbetssätt ansåg informanterna fungera bra men vissa uttryckte en viss saknad av någon form av handledning att tillgå för de åldersgrupper som ej haft sexoch samlevnadsundervisningen än. Sammanfattning: Att som lärare i sex- och samlevnad ha egenskaper som att vara trovärdig, trygg i sig själv och flexibel är bra eftersom ämnet i sig kräver mer då det många gånger handlar om känslor och intima tankar. Förutom dessa egenskaper behöver de undervisande lärarna även en faktakunskap som grund. Detta är tyvärr en brist bland landets lärare då endast 6 % har utbildning i sex och samlevnad. Forskning visar även att viktiga delar i en lyckad sex- och samlevnadsundervisning är rektorns stöd, att ha bra välformulerade mål och att utvärdera undervisningen för att på så vis kunna utveckla och kvalitetssäkra. • Titel: ”Det krävs en by för att fostra ett barn”*. En undersökning av sex- och samlevnadsundervisningen på mellanstadiet. • Författare: Linda Olsson • Termin: HT- 08 • Handledare: Helena Hill 2 Innehållsförteckning
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Södertörns högskola

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:sex och samlevnads undervisning mellanstadiet ungdomar

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.