Details

"Det beror på att man är kvinna..." :gränsvandrerskor formas och formar informationsteknologi

by Mörtberg, Christina, PhD

Abstract (Summary)
I ett historisk perspektiv har informationsteknologi utvecklats av begränsade grupper av män. Men det är inte något förutbestämt som gör området till manligt. Påtagliga exempel på bräckor i mansdominansen är kvinnorna som deltagit i studien. Genom att fokusera deras val, tankar, förhållningssätt och känslor har jag försökt få ökade förståelser av hur kvinnor formas som kvinnor och formar informationsteknologi. Det empiriska materialet är insamlat genom en forskningscirkel, 7 deltagare, och med semi-strukturerade djupintervjuer, 23 kvinnor. Diskursanalys och feministisk poststrukturalism har använts i tolkning och analys. Gränsöverskridanden och identitet/differens är centrala begrepp i studien. Jag har visat hur dikotomiska tänkesätt, som förstår differenser som negativa identiteter begränsar och är begränsande för förståelsen av identiteter och subjektivitet som temporära och mobila. Dessutom har jag visat hur teknologiska tänkesätt reducerar göranden och handlande till strukturen och ting - teknologi förvandlas till naturaliserade objekt, vilket innebär att situering och lokalisering går förlorad samt vilka förståelser som vävs in i teknologin.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/1997

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.