Details

Det är bättre att finnas, än att inte finnas. En MFS-studie om chilenska småföretags IT-mognad

by Lindström, Ann Sofie; Nilsson, Anna

Abstract (Summary)
Bakgrund: IT och Internet har under de senaste åren fått en alltmer ökande betydelse och påverkar idag samhället i stor utsträckning. Chile har anammat den nya teknologin men det finns idag problem för småföretagen att identifiera sig med IT och integrera det i sina företag. Då småföretagen utgör en stor del av den chilenska ekonomin är det viktigt att dessa företag inser vilken potential IT har och på vilket sätt IT kan gynna deras verksamhet. Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva chilenska småföretags IT-mognad och belysa småföretagens möjligheter och begränsningar att använda sig av IT. Genomförande: Studien genomfördes i Chile i november och december år 2002. Vi gjorde ett totalt fjorton intervjuer med småföretagare och sakkunniga inom området. Resultat: Vi har funnit att chilenska småföretag befinner sig i en initialfas i användandet av IT och Internet. De har en mycket positivt inställning till den nya tekniken och använder IT och Internet främst för att kommunicera. Vidare har vi identifierat ett antal möjligheter och hinder som påverkar småföretagens IT-utveckling. Några av de viktigaste faktorerna är företagarnas inställning, politik och samhällsekonomi. Nyckelord Keyword IT och Internet, IT-mognad, småföretag, föreställningar, omvärldsfaktorer, Chile, Malin Tillmar, Staffan Hård af Segerstad Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2003-02-18 Språk Language Svenska/Swedish X Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Internationella ekonomprogrammet 2003/30 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/iep/030/ Titel Title Författare Author Det är bättre att finnas, än att inte finnas. En MFS-studie om chilenska småföretags IT-mognad It is better to exist, than not to exist. A Minor Field Study about Chilean small businesses´ IT maturity Ann Sofie Lindström & Anna Nilsson Sammanfattning Abstract Background: During the latest years IT and Internet have experienced an increasing importance and is today affecting society in various ways. Chile has adopted the new technology but small businesses have problems identifying themselves with IT and integrating it in their businesses. Since the small businesses constitute a great part of the Chilean economy it is important that these businesses realize the potential of IT and how they can benefit from it. Purpose: The purpose of our study is to describe the level of IT maturity of the small businesses in Chile, and to illustrate the possibilities and obstacles of the small businesses’ in their usage of IT. Mode of procedure: The study was carried out in Chile during November and December in 2002. Fourteen interviews were conducted with small entrepreneurs and experts within the area. Result: We have found that small Chilean businesses are in an initial phase in their usage of IT and Internet. They have a positive attitude towards the new technology and are mostly using IT and Internet as a communications tool. Furthermore, we have identified a number of possibilities and obstacles that affects the small businesses’ IT development. A few of the most important factors are the attitude of the entrepreneurs, politics and the national economy. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:it y internet madurez de la tecnología informática empresas pequeñas posturas factores externos chile

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.