Details

Det bästa sättet att få det du själv vill ha är att  ge andra vad de behöver  : En kvalitativ studie av hur ett mindre management konsultföretag lyckas fånga, samt  behålla sina kunder. 

by Gudmundsson, Karin; Lindgren, Alexandra

Abstract (Summary)

Idag är brukandet av konsulter en vardaglig del av företagande. Management konsult branschen har expanderat kraftigt och under senare decennier har fördelningen av marknadsandelar förändrats till de världsomspännande managementconsulting-aktörernas fördel. De mindre företagen har dock fortfarande en, långt ifrån obetydlig, del av marknaden. Vid kontakt med ett mindre managementkonslutföretag, Karlöf Consulting, fick vi informationen att de under 2008 hade växt med 80 procent. Något som väckte vårt intresse att studera företaget, för att där söka svar på vad som gör att organisationer väljer att vända sig till mindre managementkonsultföretag. Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva relationen mellan ett mindre managementkonsultföretag och deras kunder. I denna relation avser vi sedan söka förklaringarna till varför kunderna till mindre konsultföretag väljer att anlita, samt återkomma till dem. Underlag till att beskriva relationen inhämtades genom intervjuer med kunderna. Vi kompletterade vårt empiriska material med intervjuer med Vd samt en av delägare på Karlöf. Vår teoretiska ram bygger dels på tidigare forskning om konsulter, samt tidigare forskning gällande konsulters kunder. Vi försöker på detta sätt se förklaringar till att kunderna kommer tillbaka till konsultfirman genom att belysa samarbetet och relationen mellan kund- och konsultföretag. I analysen framkommer att kunderna väljer att anlita, samt återkomma till den mindre management konslutfirman eftersom: de är kompetenta nog att leverera det kunderna efterfrågar, de anpassar sig, de bygger nära relationer och behåller sitt externa perspektiv. Karlöf goda prestationer leder också till skapandet av gott rykte, något vi anser vara en annan viktig del av förklaringen till varför kunder välkomnar samarbete. Utöver dessa mer aktiva förklaringar kan det vara så att kunderna ibland återkommer av bekvämlighetsskäl, eftersom det helt enkelt är bekvämare att fortsätta samarbetet än att engagera sig i att finna en ny samarbetspartner. I vår avslutande diskussion lägger vi fram begreppet förtroende som en viktig faktor till att konsulter inom den mjuka sidan (inriktning mot HRM, strategi, förändringsarbete och organisationsutveckling) av management consulting överhuvudtaget får chansen att bruka sin kompetens och därmed hjälpa kunden.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Uppsala universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:business studies företagsekonomi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.