Details

Den svenska arbetskraften : en granskning av AKU: s kategorisering under åren 1990-2001

by Holmberg, Kenneth; Jeleff, Daniel

Abstract (Summary)
Bakgrund: Sveriges arbetsföra befolkning kategoriseras av SCB och dess arbetskraftsundersökning (AKU). Den arbetsföra befolkningen som indelas i två huvudgrupper: ”I arbetskraften” och ”ej i arbetskraften”. Dessa delas i sin tur in i undergrupper. Problemet är att indelningen inte är tillräckligt detaljerad och döljer då vissa grupper t.ex. långtidssjuka och förtidspensionärer. Ett annat problem med AKU: s kategorisering är att det är svårt att verifiera de personer som verkligen är i arbete. Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska och ge förslag på hur AKU: s något abstrakta kategorisering ska bli mer preciserad. Dessutom ska vi mer ingående beskriva de grupper som tillhör arbetskraften, de som hamnar utanför, och hur många som verkligen är i arbete. Syftet är också att beskriva utvecklingen av valda kategorier under åren 1990-2001. Resultat: Vi har kommit fram till att AKU: s kategorisering av Sveriges arbetsföra befolkning generellt behöver bli mer preciserad. Detta tydliggör alla de grupper som verkligen existerar, och kan på så sätt öka förståelsen för det tillstånd som råder inom den svenska arbetsmarknaden. Ett viktigt exempel är de långtidssjuka med bibehållen anställning. De existerar inom de sysselsatta men döljs inom kategoriseringen. Vid en mer preciserad kategorisering tydliggörs alla grupper inom de sysselsatta. Resultatet av detta är att anses som sysselsatt inte är detsamma som att vara i arbete. Med hjälp av våra studier av arbetskraftsstatistiken har vi funnit att den ökning i sysselsättningsgraden under de senaste åren inte beror på att allt fler arbetar, utan ökningen beror på att de långtidssjuka med anställning har ökat. Nyckelord Keyword arbetskraftsundersökningen, kategorisering, arbetsför befolkning, sysselsatta, långtidssjuka, förtidspensionärer, i arbete, sysselsättningsgrad, förvärvsarbetsgrad Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2003-04-15 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Nationalekonomi 2003/3 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/nek/003/ Titel Title Författare Author Den svenska arbetskraften - en granskning av AKU: s kategorisering under åren 1990- 2001 The Swedish Labourforce - a study of AKU´s classification during 1990-2001 Kenneth Holmberg Daniel Jeleff Sammanfattning Abstract Background: The Swedish working population are categorised by SCB through their survey on employment (AKU). The working population are divided into two main groups: “within the workforce” and “outside the workforce”. These two are also divided into different subunits. The problem is that the categorisation is not as detailed as it should be and hides subunits, for example people who are long-term sick and those who have retired early. Another problem with the categorisation of AKU is that it is difficult to verify those persons who really go to work. Purpose: The purpose with this paper is to study and to give proposals on how AKU´s some abstract classification could become more precise. Further shall we describe those groups that belong within the workforce, those who stands outside and how many who really go to work. The purpose is also to describe the development of chosen categories during 1990-2001. Results: We have noticed that AKU´s categorisation of Sweden’s working population generally needs to become more precise. This clarify all the groups that really exists, and this can also increase the understanding of the conditions that exists on the Swedish labour market. An important example are those people who are long term sick and still have their employment. They exist within those who are occupied, but are hidden within the classification. With a more precise categorisation these groups are to be more lightly verified. To be “occupied” is not the same as being an active worker. With help of our studies of labour statistics have we noticed that the increase of the rate of employment during the last years does not have any correlation with more and more people going to work. It is due to the increase of workers who are long term sick and who still have their employment. Nyckelord
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:arbetskraftsundersökningen kategorisering arbetsför befolkning sysselsatta långtidssjuka förtidspensionärer i arbete sysselsättningsgrad förvärvsarbetsgrad

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.