Details

Den svenska asylrätten : En studie i etik och rättssäkerhet i teori och praktik

by Löjdström, Karin

Abstract (Summary)
Asylsökande som kommer till Sverige för att söka uppehållstillstånd hamnar oundvikligen i ett beroendeförhållande gentemot ansvariga myndigheter. De är helt utlämnade att förlita sig på att ärendet utreds på ett rättssäkert och effektivt sätt i enlighet med gällande rätt. I sin utsatta position skall den asylsökande psykiskt hantera sin flykt, samtidigt som denne har att bevaka sina rättigheter för att få stanna kvar i landet. Det ställs stora krav på utlänningslagstiftningen och på de myndigheter som har att tillämpa den i sin verksamhet. De höga kraven är viktiga i hanteringen av utlänningsärenden, vilket både handlar om att iaktta grundläggande mänskliga rättigheter och att samtidigt kunna arbeta effektivt. Med anledning av hur situationen ser ut för närvarande inom asylrätten; långa handläggningstider i asylärenden, avskräckande exempel som visar att etiken inte har förankrats tillräckligt i Migrationsverkets verksamhet, och med tanke på det utrymme asylrätten får för debatt i media, anar man otillräckligheter i Sveriges utlänningslagstiftning. Härtill kommer att lagstiftningen har ändrats åtskilliga gånger under en inte alltför lång tid, vilket försvårar för de människor som dagligen har att tillämpa den. På grund härav väcks misstankar om att viss tillämpning av utlänningslagstiftningen inte är rättssäker i realiteten. Syftet med uppsatsen är att konstatera vilka regler och principer inom utlänningsrätten som inte uppfyller kraven på rättssäkerhet i handläggningen av ett asylärende. Med anledning av dessa motsättningar och brister är huvudsyftet att framarbeta förslag till åtgärder eller nya regler som förstärker den enskildes rättssäkerhet i asylärendet. Nyckelord Keyword asylrätt, asyl, rättssäkerhet, etik, förvaltningsrätt, utlänningslagstiftning Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen 581 83 LINKÖPING Datum Date 2003-06-10 Språk Language X Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Licentiatavhandling Examensarbete C-uppsats X D-uppsats Övrig rapport ____ ISBN ISRN Affärsjuridiska programmet 2003/4 Serietitel och serienummer Title of series, numbering ISSN URL för elektronisk version http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2003/ajp/004/ Titel Title Författare Author Den svenska asylrätten - En studie i etik och rättssäkerhet i teori och praktik The Swedish right of asylum - A study of ethics and rule of law in theory and practice Karin Löjdström Sammanfattning Abstract A person seeking asylum in Sweden is in an inevitable state of dependence in relation to responsible authorities. They have to put complete trust in the authorities in handling the case efficient and in compliance with law and order. In this exposed position the person seeking asylum has to handle the situation mentally and at the same time see to his/hers rights to stay in the country. Consequently there are great demands for the legislation relating to foreigners and for the authorities who put these rules into practice. This is important when handling these type of cases, which is both a question of observance of human rights and performance of efficient work. On account of the present situation in the Swedish right of asylum, there is a suspicion of inadequacy; long times in management of the cases, deterrent examples showing the lack of ethical thinking in parts of the public sector, and the large scope of the subject in media. In addition to this the legislation has been changed several times during a fairly short period, which makes it even more difficult for the persons handling these issues daily. In consequence there are reasons for questioning the insecurity regarding the rights of the individual concerning the management of the legislation on this branch of law. The object of the essay is to find out which rules and principles not satisfying the requirements of law and order in handling a case of asylum. Owing to these oppositions and scarcity, the main purpose is to elaborate proposals for measures or new regulations, adapted to strengthen the legal rights of the individual in the case of asylum. Nyckelord Keyword right of asylum, asylum, rule of law, law and order, the legal rights of the individual, ethics, administrative law INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Linköpings universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:asylrätt asyl rättssäkerhet etik förvaltningsrätt utlänningslagstiftning

ISBN:

Date of Publication:01/01/2003

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.