Details

Den som vet mest, vinner mest! : - Svensk spel efter en liberalisering

by Dominius, Mathias; Pettersson, Markus

Abstract (Summary)
Uppsatsens syfte är att visa på hur Svenska Spel bäst kan tänkas möta en eventuell liberalisering av den svenska spelmarknaden. Därmed vill vi konkretisera vilka strategier och organisationsförändringar de måste anamma för att bibehålla en stark position och vara konkurrenskraftiga även efter en regelreformerad marknad.Bakgrunden till valet av studie är att det idag och de senaste åren hänt väldigt mycket till följd av ett allt mer globaliserat samhälle. Denna utveckling har bland annat lett till att det statligt reglerade monopolet av spelmarknaden kraftigt har ifrågasatts av såväl EU-kommissionen som av de konkurrenter som redan idag finns på den svårkontrollerade Internetmarknaden.Uppsatsen inleds med en omfattande referensram, där Svenska Spels utgångspunkter idag utreds, samt hur utvecklingen på andra redan tidigare liberaliserade marknader har sett ut. Avsikten med detta är att ha denna information som ett komplement till den empiri som insamlats.Empirin består dels av två respondenter, en från Svenska Spel, samt en av deras huvudkonkurrenter, Expekt. Empirin består även av en informant som är sakkunnig på konkurrensverket.I analysen analyseras teorierna först separat enligt den ordningsföljd som ges av vår modell. Därefter vävs slutsatserna samman och presenteras kortfattat i en modell.Vi finner i våra slutsatser att Svenska Spels idag är väl rustade inför en regelreformering. Troligen bäst av alla de aktörer som vill in på den svenska spelmarknaden. Detta då det mest sannolikt kommer att bli minst lika mycket regler även efter en liberalisering, och Svenska Spel redan idag har en organisation anpassad efter ett massivt regelverk.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:08/20/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.