Details

Den sexualiserade mannen : musikvideors framställning av manlighet i en relation

by Melin, Kristina

Abstract (Summary)

I denna uppsats ställer jag mig frågan hur manlighet gestaltas och återges i de relationer som visas i musikvideor på MTV. Jag har som syfte att på ett så mångskiftande sätt som möjligt analysera och återge relevanta mönster bundet till frågeställningen. Valet av manligt perspektiv grundas utifrån en personlig uppfattning om att detta perspektiv kommer i skymundan i den allmänna diskussionen kring den mediala påverkan. Musik och musikvideor som medieform har genom dagens globalisering möjliggjort för ett stort antal människor en gemenskap och en samhörighet kring det musikaliska. Normer och värderingar kring exempelvis manlighet konstrueras och delges därmed i ett större sammanhang. Mitt material består av musikvideor med en sammanlagd längd på tolv inspelade timmar. Insamlingen har genomförts under MTV:s programpunkt "Don't stop the music". Den metod som jag utgår ifrån är grundad teori. Metoden genererar teori induktivt genom kvalitativa analyser av kvalitativ och/eller kvantitativ data. Tanken bakom metoden är att generera en teori som är ordentligt grundad i det material som används. Min genererade teori utgörs av kärnkategorin "den sexualiserade mannen" och med underkategorierna "den aktiva mannen" och "den passiva mannen". Manlighet grundas utifrån olika former av manligt agerande och förhållningssätt, som resulterat i följande slutsatser: (a) mannen är ytlig, genom ett överordnat intresse för det kroppsliga hos en kvinna; (b) mannen kontrollerar dels den egna sexualiteten och dels kvinnans sexualitet; (c) kring inledande uppvaktning och bildande av en relation är mannen aktivt målmedveten, eller passivt oemotståndlig; (d) i uttalade parrelationer agerar mannen destruktivt genom aktivt brukande av våld och genom svek, eller genom passivt agerande där konstruktiv kommunikation och deltagande i problemlösande situationer krävs.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:musikvideor mansrollen manlighet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.