Details

Den politiska webben : en webbometrisk studie av nya sociala rörelsers användande av webben som informationssystem

by Andersson, Michael

Abstract (Summary)
Syftet med denna uppsats är att undersöka nutida sociala rörelsers aktiviteter på World Wide Web och ta reda på om det finns något sammanhängande informationssystem för dessa rörelser där, hur det ser ut och hur viktigt det är som informationskälla. Inom ramen för denna undersökning företogs först en teoretisk genomgång av begreppet sociala rörelser för att definiera undersökningsobjektet. Därefter introducerades den webbometriska metod som sedan användes för att analysera ett antal svenska nutida sociala rörelsers webbplatser. I samband med presentationen av den webbometriska metoden diskuterades också diverse problem rörande material och materialinsamling samt tidigare forskning på området. De webbometriska analyserna visade att det finns kopplingar mellan webbsidor som gör att de kan ses som sammanhängande informationssystem. Dock gick det inte utifrån analyserna att se hur detta system används. En intervju med en inom rörelserna aktiv informant bekräftade och fördjupade resultaten från de webbometriska analyserna. Studien avslutas med diskussioner kring möjligheter till fortsatt forskning på det webbometriska området och användningen av metoden. Nyckelord: Webbometri, Nya sociala rörelser. Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION ............................................................................................................................................ 1 2. SYFTE................................................................................................................................................................ 2 3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI KRING SOCIALA RÖRELSER ............................................... 2 3.1 CASTELLS OCH INFORMATIONSÅLDERN ........................................................................................................ 3 3.2 SOCIALA RÖRELSER....................................................................................................................................... 4 3.3 TEORETISK DISKUSSION ................................................................................................................................6 4. WEBBOMETRISK TEORI............................................................................................................................. 8 4.1 WEBBOMETRISK TEORI.................................................................................................................................. 8 4.2 WEBBOMETRISKA PROBLEM........................................................................................................................ 12 5. WEBBOMETRISK UNDERSÖKNING....................................................................................................... 15 5.1 MATERIAL OCH MATERIALINSAMLING ........................................................................................................ 15 5.2 STATISTISK ANALYS AV MATERIALET.......................................................................................................... 18 5.3 RESULTAT ................................................................................................................................................... 20 5.3.1 Bibliografisk koppling ........................................................................................................................ 21 5.3.2 Direkta länkar .................................................................................................................................... 22 5.3.3 Co-länkningsanalys ............................................................................................................................ 25 5.4 SAMMANFATTNING AV DE KVANTITATIVA RESULTATEN OCH DISKUSSION.................................................. 28 6. INTERVJU MED EN AKTIV I RÖRELSERNA ........................................................................................ 30 6.1 OM RESULTATEN FRÅN DEN WEBBOMETRISKA UNDERSÖKNINGEN.............................................................. 30 6.2 BETYDELSER AV NUTIDA SOCIALA RÖRELSERS WEBBPLATSER.................................................................... 34 6.3 SAMMANFATTNING AV INTERVJURESULTATEN OCH DISKUSSION ................................................................ 35 7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER .............................................................................................. 38 8. DISKUSSION.................................................................................................................................................. 40 9. REFERENSER................................................................................................................................................ 43
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Umeå universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:webometrics new social movements

ISBN:

Date of Publication:10/31/2006

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.