Details

Den offentliga dagboken : Vilka uttrycksmedel använder sig gymnasieungdomar av på dagboksbloggar? The public diary : What means of expression do high school students use in their diary blogs?

by Karlsson, Jessica

Abstract (Summary)

 

Internet har sedan starten öppnat nya portar för kommunikation. En av de allra populäraste just nu är att blogga. Att uttrycka sig språkligt har kommit att bli så mycket mer än bara att använda sig av ord. På bloggen ges möjlighet att tillföra bild, film, färg och att använda olika typografiska medel, såsom att kursivera eller göra text fetstilt. Element som alla bidrar till hur text tolkas.

Utifrån fjorton dagboksbloggar och totalt 289 blogginlägg har min uppsats syftat till att undersöka hur framställning på dessa bloggar, tillhörande gymnasieelever, skett.

Mina frågeställningar jag utgått ifrån lyder:

* Hur använder sig gymnasieungdomar av olika uttrycksmedel för att estetiskt och kreativt skapa ett blogginlägg på så kallade dagboksbloggar?

-          Hur används rubriksättning, bild, film, färg och olika stilformat på texten för att skapa kommunikation och olika uttryck på blogginläggen?

* Hur förhåller sig gymnasieungdomars dagboksblogg till den traditionella dagboken vad det gäller utformning och kommunikationsmöjligheter?

Genom en strukturalistisk analys, med utgångspunkt hos Jurij Lotman, har jag gripit mig an blogginläggen på olika plan där jag både undersökt detaljer i texten och övergripande utformning. Jag har funnit att dagboksbloggen och dagboken skiljer sig på flera plan. Främst i fråga om kommunikationen som sker öppet på dagboksbloggen. Språkligt utmärker sig bloggen främst genom att ord och meningar betonas genom fetstilt och kursiv text, både för att göra texten mer lättövergriplig men också för att betona uttryck. Smileys och andra känslouttryck visar i sin tur hur ungdomarna undviker missförstånd på ett sätt som inte kräver bearbetning av texten. Jag vill säga att uppsatsen visar på hur en vidgad syn på språklighet och kommunikation idag är nödvändig, i och med de nya medel som tillkommit i dagens IT-samhälle.

 

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:blog communication linguistically diary means of expression blogg kommunikation språklighet dagbok uttrycksmedel human mellan människor computational linguistics datorlingvistik lingvistik language technology språkteknologi

ISBN:

Date of Publication:01/01/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.