Details

Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet :om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen

by Hertting, Krister, PhD

Abstract (Summary)
Avhandlingen handlar om det frivilliga ledarskapet inom fotbollen för barn, hur ledarskapet kommer till uttryck och hur ledarna formas av detta ledarskap. Syftet är att beskriva, tolka och få en förståelse för fotbollen som informell lärande miljö och ledarskapets gestaltning i den praktiska verksamheten. Vad är det för processer som konstituerar ledarskapet? Hur konstituerar dessa processer ledaren? Grunden i arbetet är livsvärldsfenomenologin, men olika teoretiska perspektiv har använts för att tolka empirin. För att söka svar på forskningsfrågorna har jag genomfört en fallstudie, bestående av ett fotbollslag med tre ledare och 10-åriga barn. Jag följde laget under en hel säsong, observerade träningar och matcher och intervjuade ledarna och barnen. I resultatet visar sig tre övergripande processer i gestaltningen av ledarskapet - Bemästrandet av gemenskapen, Tävlingens kraft och Där konventionerna upphör. I de två förstnämnda processerna är det instrumentella inslaget i mötet mellan ledarna och barnen framträdande, medan den tredje processen visar de mellanmänskliga möten som uppstår. I ledarnas möte med dessa processer, Ledarnas levda erfarenhet, uppstår känslor av samhörighet, betydelsefullhet och otillräcklighet. Det är ledarnas lärprocess. I diskussionsavsnittet lyfter jag fram och diskuterar ledarskapet och lärandet utifrån pedagogical tact, att vara en reflekterande praktiker. Jag diskuterar också bräckligheten i uppdraget som ledare, där ledarskapet i hög grad är beroende av den situerade kontexten. Jag diskuterar slutligen ledarskapet som en del av en samhällelig individualiseringsprocess och vad detta innebär för ledarskapet. Slutsatsen är att det frivilliga ledarskapet balanserar på en skör tråd och är till hög grad beroende av dess specifika sammanhang, de ledare och föräldrar som finns runt laget och den värdegrund som föreningen står för.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.