Details

Den motsägelsefulla kvinnan : en kvalitativ publikstudie om kvinnor, sexualitet och heteronormativitet i Sex and the City och L Word

by Kettil, Liza

Abstract (Summary)

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor tolkar och förstår hur kvinnor och kvinnors sexualitet skildras i programmen L Word och Sex and the City. Vilka olika sätt att förstå och förhålla sig till sexualitet och heteronormativitet skapas i mötet mellan tittare och text? Metod och Material: Kvalitativa intervjuer med sju kvinnor Resultat: Informanterna beskriver en motsägelsefull bild av kvinnan som framställs i både Sex and the City och L Word. Kvinnorna ses som starka i Sex and the City på så vis att de är självständiga och lever sina egna liv. Samtidigt upplevs de som svaga på grund av att de är ytliga och fokuserar sitt lev efter sökandet efter den rätte mannen. Kvinnorna i L Word tillskrivs mänsklighet och djup eftersom vardagen direkt knyts till karaktären och handlingen. Informanterna ser att båda programmen som socialiseringsagenter på så vis att de lyfter fram att kvinnor har en egen sexualitet och att kvinnor kan ha en sexualitet utan att den innefattar män. Informanterna upplever att detta kan bidra till att förändra synen på kvinnors sexualitet. I tolkandet och meningsskapandet i mötet med Sex and the City och L Word använder informanterna sig av en populärkulturell kompetens. De använder ofta referenser till andra populära program för att förklara eller förtydliga vad de menar. Den sexuella heteronormativiteten har betydelse för framställningen av sexualitet i båda programmen. I Sex and the City verkar en tydlig heterosexuell norm även om karaktärerna gör homosexuella erfarenheter. Dessa erfarenheter fungerar dock som reproducerande av heteronormativiteten på så vis att de ständigt söker sig tillbaka till det heterosexuella. I L Word framställs det heterosexuella nästan som det avvikande och där blir det icke-normativa istället till norm.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Arizona State University West

School Location:USA - Arizona

Source Type:Master's Thesis

Keywords:genus heteronormativitet

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.