Details

Den svåra grammatiken : En studie om två läroböckers framställningar av grammatik och några svensklärares erfarenheter av grammatikundervisning The complicated grammar : A study of grammar teaching materials and Swedish teachers? experiences of grammar teaching

by Johansson, Lisa

Abstract (Summary)

Syftet med denna studie är att undersöka framställningarna av grammatik i två läromedel, Svenska Nu och Svenska Timmar, samt svensklärares uppfattningar om grammatikundervisning och elevers svårigheter i samband med grammatikundervisningen. Intervjuerna innefattar fyra grundskolelärare och fyra gymnasielärares. Tidigare genomförda studier har kritiserat grammatikundervisningens form och läromedels bristfälliga beskrivningar av grammatiken. De läromedelsanalyser som jag har genomfört visar fortfarande på stora brister. Läroböckerna innehåller många felaktigheter, missvisande beskrivningar, definitionsproblem och hierarkiproblem, vilket ställer stora krav på läraren för att kunna avgöra läromedlets användbarhet. De intervjuade lärarna uppvisar en traditionell syn på grammatik, att det handlar om ordklasser och satsdelar, och behandlar vanligtvis dessa områden som enskilda moment. Vidare framgår det av intervjuerna att eleverna har svårt att förstå grammatikens nyttovärde, vilket är en faktor som kan inverka på elevernas negativa attityder och svårigheter i grammatik. För att bryta dessa föreställningar krävs en förändring av den skolgrammatiska traditionen.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Växjö universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:grammatik grammatikundervisning läromedelsanalys den skolgrammatiska traditionen swedish language svenska språket

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.