Details

Dagligvaruhandelns strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56)

by Boglind, Martin; Espås, Rikard

Abstract (Summary)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dagligvaruhandelns lokalisering och strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56). Att studera dagligvaruhandeln ger en bild av samhällsförändringen över tiden och en föraning av framtida tendenser.Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av data tillhandahållet av Handelns utredningsinstitut (HUI). Dagligvarubutikernas lokalisering visas i geografiska kartor och de olika butikstypernas marknadsandelar studeras för att belysa strukturomvandlingen.Resultat & slutsats: Det presenterade resultatet visar ett allt glesare butiksnät med färre och större enheter.Förslag till fortsatt forskning: Uppsatsen begränsas till att endast undersöka dagligvaruhandelns lokalisering och strukturomvandlingen i Gävleregionen (A-region 56). En liknande studie över ett större geografiskt område skulle ge en än bättre bild över dagligvaruhandelns utveckling.Uppsatsens bidrag: Uppsatsen kan med fördel studeras av intressenter inom samhällsplanering, fastighetsekonomi och handel. Aim: This paper aims at describing the location and structural change of the daily retail market in the Gävle region (A- region 56). To study the daily retail market gives a picture of the social change over the time and a presentiment of future tendencies.Method: The investigation is founded on data supplied by Handelns utredningsinstitut (HUI). The retail location is portrayed in geographic maps and the evolution of the respective market shares of different store size categories are studied in order to elucidate the structural transformation.Result & Conclusions: The presented result shows a sparser shop network with fewer and larger units.Suggestions for future research: The investigation is limited to the daily retail market location and structural change in the Gävle region (A-region 56). A similar study over a larger geography area would give a better picture over the daily retail markets development.Contribution of the thesis: The results are relevant within community planning, real estate economics and trade.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Gävle

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:daily retail market location structural change

ISBN:

Date of Publication:09/25/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.