Details

Correccions quàntiques en la Teoria Quiral de ressonàncies.

by Rosell Escribà, Ignasi

Abstract (Summary)
RESUM Aquesta tesi és un primer pas cap al control de les correccions quàntiques en la Teoria Quiral de Ressonàncies, lesquema que nosaltres suggerim per treballar amb QCD en la regió de les ressonàncies. El Capítol 1 és una petita introducció a les teories efectives, leina clau a lhora de descriure QCD a energies baixes o intermèdies, on els graus de llibertat del lagrangià de QCD han estat integrats. Pel seu interés i relació amb el treball, ens centrem en la Teoria de Pertorbacions Quirals (ChPT). Després daquesta introducció teòrica, en el Capítol 3 es calcula el factor de forma vectorial del pió a ordre subdominant en la expansió en 1/N(C). El comportament ultraviolat del càlcul és analitzat, juntament amb els contratermes que es necessiten per renormalitzar la teoria, és a dir, per tenir una teoria finita. El límit de llargues distàncies permet determinar els acoblaments quirals de la Teoria de Pertorbacions Quirals a ordre subdominant. En el Capítol 4 es presenta un estudi complet de tots els factors de forma de dos cossos en QCD en el límit dun gran nombre de colors. Presentem un mètode dispersiu que permet relacionar aquests factors de forma amb certs acoblaments quirals, i per tant sobtenen prediccions teòriques a ordre subdominant. Sutilitza aquest mètode per calcular la funció de dos punts escalar i pseudoescalar. Tot considerant un bon comportament a altes energies de la diferència daquestes funcions, Pi(t)=Pi_S(t)-Pi_P(t), hom troba aquest observable en terms únicament de la constant de desintegració del pió i de les masses de les ressonàncies. Lexpansió a baixes energies daquest resultat prediu la constant quiral L8. En el Capítol 5 avaluem la funció beta a un loop del lagrangià de ressonàncies amb un multiplet de ressonàncies escalars i pseudoescalars solament, considerant acoblaments bilineals en els camps massius de ressonàncies, tot considerant el mètodo del camp de fons.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Pich Zardoya, Antonio; Portolés Ibáñez, Jorge

School:Universitat de València

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:física teòrica

ISBN:

Date of Publication:01/25/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.