Details

Control de proteïnes reguladores de lapoptosi en cèllules leucèmiques

by Iglesias i Serret, Daniel

Abstract (Summary)
RESUM: La Tesi Doctoral porta per títol CONTROL DE PROTEÏNES REGULADORES DE LAPOPTOSI EN CÈLLULES LEUCÈMIQUES, i ha estat realitzada a la Unitat de Bioquímica del Departament de Ciències Fisiològiques II de la Universitat de Barcelona. Hem estudiat el control de la regulació de diferents proteïnes encarregades de regular el procés dapoptosi. Sha estudiat la regulació de dos gens de la família de Bcl-2, un dantiapoptòtic com mcl-1, i un de proapoptòtic, com bim. Sha estudiat la regulació a nivell transcripcional i a nivell traduccional dmcl-1 a la línia limfocitaria Jurkat, derivada duna leucèmia aguda de cèllules T, durant lapoptosi induïda per les drogues estaurosporina i aspirina. Ambdues drogues redueixen els nivells de la proteïna Mcl-1, tant per vies dependents com per vies independents de lactivació de caspases, ja que linhibidor general de caspases Z-VAD.fmk només protegeix parcialment el descens de la proteïna induït per les dues drogues destudi. El tractament amb estaurosporina també redueix els nivells de missatger dmcl-1, de manera parallela a la reducció dels nivells de proteïna, i dependent de lactivació de les caspases, suggerint que aquesta droga inhibeix la transcripció del gen, a més de tenir altres efectes a nivell post-transcripcional caspasa-independents. El tractament amb aspirina en canvi no te cap efecte a nivell de regulació transcripcional, però sembla afectar la taxa de síntesi proteica de la cèllula. Hem determinat que aquesta droga afectaria la síntesi proteica de la cèllula per vies dependents i independents de lactivació de les caspases, on sembla tenir importància la fosforilació del factor eIF2-alfa, determinant que es dóna un pic transitori de fosforilació daquests factor al poc diniciar-se el tractament. També hem determinat que durant lapoptosi induïda per aspirina es produeix una aturada de la síntesi proteica que afectaria de forma general a tots els gens cellulars amb una traducció CAP-dependent, mentre que alguns gens regulats a nivell traduccional per elements IRES, com XIAP, podrien escapar daquesta inhibició. Els resultats obtinguts amb els tractaments amb ciclohexinida, que redueix els nivells de la proteïna Mcl-1 sense afectar la viabilitat de les cèllules, ens permeten afirmar que la caiguda dMcl-1 pot ser necessària, però no suficient per induir lapoptosi a les cèllules Jurkat. Aquest estudi ha estat publicat amb el títol: Transcriptional and translational control of Mcl-1 during apoptosis. Iglesias-Serret D, Pique M, Gil J, Pons G, Lopez JM. Arch Biochem Biophys. 2003 Sep 15;417(2):141-52. També hem estudiat les insercions descrites al promotor dmcl-1 a les cèllules B de pacients amb leucèmia limfàtica crònica de cèllules B (LLC-B). Sha descrit que aquestes insercions són exclusives de pacients amb LLC-B (es troben en un 30%), que indueixen a augments de missatger i proteïna, correlacionant amb un mal pronòstic, una progressió més ràpida de la malaltia i una supervivència més baixa dels malalts. Els resultats obtinguts en aquests estudi demostren que la presència de les insercions no es exclusiva ni de les cèllules B ni dels malalts de LLC-B, tractant-se dun polimorfisme present a la població general. Aquests resultats han estat acceptats per a ser publicats a la revista "Journal of the Nacional Cancer Institute". També hem estudiat la regulació del gen proapoptòtic bim de la família de Bcl-2, durant lapoptosi induïda per diferents drogues en les cèllules de LLC-B i durant la supervivència induïda per diferents factors. Hem estudiat les isoformes majoritàries daquest gen i la regulació daquestes a nivell transcripcional i traduccional, així com les vies implicades en la seva fosforilació, important pel control dels seus nivells. Una part de la Tesi també sha dedicat a estudiar la regió 5-no traduida (5-UTR) i el promotor del gen antiapoptòtic XIAP, de la família de les IAPs, on hem intentat mapar linici de transcripció del gen i caracteritzar la regió promotora. Aquests estudis no han tingut un resultat satisfactori, i els resultats no són concloents.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Pons i Irazazábal, Gabriel

School:Universitat de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:bioquímica i biologia molecular fac

ISBN:

Date of Publication:05/25/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.