Details

Continguts del treball i incapacitat temporal en la cohort "Casa Gran" de treballadors de l'Ajuntament de Barcelona

by Moncada Lluís, Salvador

Abstract (Summary)
Introducció: Lanàlisi de labsentisme sha abordat des de diverses perspectives teòriques. Des de la daquesta tesi, Labsentisme laboral és contemplat com un indicador de funcionament, les causes Shan de cercar en les condicions i organització del treball i en les relacions socials de producció i de gènere. Lobjectiu general de la tesi és analitzar la relació entre la freqüència depisodis dincapacitat laboral (IT) i els continguts del treball entre els treballadors de lAjuntament de Barcelona durant els anys 1984 i 1993. Els objectius específics són analitzar les diferències en la freqüència depisodis dIT de curta i llarga durada entre homes i dones i identificar les característiques dels continguts del treball que poden influenciar la freqüència depisodis de IT. Subjectes i Mètodes: El disseny és longitudinal retrospectiu. La població destudi inclogué totes les persones que entre l1 de gener de 1984 i el 31 de desembre de 1993 van treballar un mínim de 6 mesos i un dia a lAjuntament de Barcelona. La cohort quedà constituïda per 20.648 persones, que contribuïren a 78.524,81 persones - any de seguiment pels homes i 56.403,89 per a les dones. Tota la informació socio-demogràfica i laboral sobtingué del Sistema Integrat de Personal de lAjuntament de Barcelona. Es classificà la població en categories administratives i en grups de llocs de treball amb continguts homogenis. Es calcularen les taxes crues i específiques per a cada categoria, grup de llocs de treball, i edat, així com les acumulades per a tot el període destudi i les raons de taxes per categories i grups de llocs de treball. L anàlisi fou específica per gènere. Resultats: La incapacitat temporal es relaciona de manera diferenciada amb el gènere, ledat, la categoria professional i els continguts del treball. Les dones presentaren taxes (crues i ajustades) dIT més altes que els homes, tant depisodis de curta com de llarga durada. Lanálisi específica per gènere mostrà lexistència duna doble segregació laboral en base a aquest: la raó dones / homes que ocupaven llocs de treball de major responsabilitat i salari fou molt desfavorable per a aquestes, alhora que es constatà lexistència de grups de llocs de treball i categories administratives específiques de gènere. Sobservà una clara relació entre la categoria administrativa i les taxes dIT de curta i de llarga durada, les categories manuals presentaren majors taxes que les no manuals, patró més evident per a les taxes de llarga durada i pels homes. Entre les dones,els resultats foren menys explicatius que entre els homes. Els mateixos patrons sobservaren en relació als continguts del treball, les raons de taxes foren generalment superiors per a les categories amb menors continguts. Conclusions: Els resultats recolzen la hipòtesi de que lestat de salut es realciona més amb la incidència depisodis dIT de llarga durada que amb els de curta durada. Els factors de risc relacionats amb el treball de reproductiu (familiar i domèstic), i els recursos personals que el treball proporciona (en termes de control sobre el treball i suport social), podrien tenir més importància en la incidència depisodis de curta durada. La segregació laboral i del treball familiar i domèstic en base al gènere explicarien principalment les majors taxes femenines. També recolzen la hipòtesi de que labsentisme laboral ha ser analitzat des de la perspectiva dun indicador de funcionament, i no només de salut, i que està fortament relacionat amb la classe social i amb els continguts del treball.
This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Fernando Benavides; Miquel Porta

School:Universitat Autónoma de Barcelona

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:418 departament de pediatria obstetricia i ginecologia

ISBN:

Date of Publication:07/01/2000

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.