Details

Coneixements previs i rendiment acadèmic a la Universitat

by García Gay, Lourdes

Abstract (Summary)

CONEIXEMENTS PREVIS I RENDIMENT ACADÈMIC A LA UNIVERSITAT

Adoptant el model del constructivisme, la tesi es proposa com a objectiu esbrinar quina és la base acadèmica de lalumnat en arribar als estudis universitaris de Fisioteràpia i comprovar si aquesta base influeix en el rendiment acadèmic durant el primer curs de la carrera.

La tesi està estructurada en dues parts. En la fonamentació teòrica cal considerar el context en què se situa la tesi (canvi del sistema educatiu, renovació de les PAAU, experiència del professorat, etc.) i el marc teòric en què treballem. Per acostar-nos als coneixements previs de lalumnat, sobretot a les idees i els processos que ha de desenvolupar per aprendre ciència, ens ha estat de gran utilitat revisar les investigacions emmarcades en la teoria piagetiana de les operacions formals i en lenfocament de les concepcions alternatives dels subjectes sobre els fenòmens científics. Pel que fa a les habilitats daprenentatge que formen part dels coneixements previs ens hem centrat en lexploració de la relació entre els processos cognitius i la comprensió de textos.

El primer pas de la recerca empírica fou la formulació de la hipòtesi que volíem comprovar: els coneixements previs de lalumnat pronostiquen el rendiment acadèmic en els estudis universitaris de Fisioteràpia. La variable independent són els coneixements previs dels estudiants en ingressar a la universitat, avaluats a partir de linstrument de mesura dissenyat en la nostra investigació: la prova. La variable dependent és el rendiment acadèmic dels subjectes mesurat a partir de les qualificacions obtingudes en finalitzar el primer curs acadèmic universitari. La investigació se situa en el paradigma empiricoanalític, en la modalitat dinvestigació no experimental o ex-post-facto.

Les conclusions de lanàlisi dels resultats es refereixen a:

* la base científica amb què els estudiants arriben a la universitat,

* el nivell de les competències lingüístiques,

* el comportament heterogeni dels subjectes de la mostra davant els aspectes avaluats en la prova,

* la comprovació de la hipòtesi.

En finalitzar lestudi sapunten reflexions i es suggereixen propostes de discussió i recerca.

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA UNIVERSIDAD

Adoptando el modelo del constructivismo, la tesis se propone como objetivo averiguar cuál es la base académica del alumnado que ingresa a los estudios universitarios de Fisioterapia y comprobar si esta base influye en el rendimiento académico durante el primer curso de la carrera.

La tesis está estructura en dos partes. En la fundamentación teórica debe considerarse el contexto en el que se sitúa la tesis (cambio del sistema educativo, renovación de las PAAU, experiencia del profesorado, etc.) y el marco teórico en el cual trabajamos. Para acercarnos a los conocimientos previos del alumnado, sobretodo a las ideas y a los procesos que ha de desarrollar para aprender ciencia, nos ha sido de gran utilidad revisar las investigaciones enmarcadas en la teoría piagetiana de las operaciones formales y en el enfoque de las concepciones alternativas de los sujetos sobre los fenómenos científicos. En cuanto a las habilidades de aprendizaje que forman parte de los conocimientos previos nos hemos centrado en la exploración de la relación entre los procesos cognitivos y la comprensión de textos.

El primer paso de la investigación empírica fue la formulación de la hipótesis que queríamos comprobar: los conocimientos previos del alumnado pronostican el rendimiento académico en los estudios universitarios de Fisioterapia. La variable independiente son los conocimientos previos de los estudiantes al ingresar en la universidad, evaluados a partir del instrumento de medida diseñado en nuestra investigación: la prueba. La variable dependiente es el rendimiento académico de los sujetos medido a partir de las calificaciones obtenidas al finalizar el primer curso académico universitario. La investigación se sitúa en el paradigma empírico-analítico, en la modalidad de investigación no experimental o ex-post-facto.

Las conclusiones del análisis de los resultados se refieren a:

* la base científica con que los estudiantes llegan a la universidad,

* el nivel de las competencias lingüísticas,

* el comportamiento heterogéneo de los sujetos de la muestra ante los aspectos evaluados en la prueba,

* la comprobación de la hipótesis.

Al finalizar el estudio se apuntan reflexiones y se sugieren propuestas de discusión e investigación.

PREVIOUS KNOWLEDGE AND ACADEMICAL PERFORMANCE AT UNIVERSITY

Based on the constructivist model, the main objective of the thesis is to evaluate the academic background of pupils who access to Physiotherapy University and determine the influence of this knowledge on the academic performance during the first year at University.

This document abstract is also available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Benlloch, Montserrat

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:fpceeb pedagogia

ISBN:

Date of Publication:05/26/1999

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.