Details

Computational methods for on-line shape inspection

by Bergström, Per

Abstract (Summary)
Denna licentiatuppsats beskriver beräkningsmetoder för problem som uppkommer på det löpande bandet ute i tillverkningsindustrin för kvalitets kontroll av formen på producerade artiklar. Dessa artiklar är uppmätta och jämförda med dess tillhörande CAD-objekt. Att kontrollen görs online medför att den måste gå snabbt att utföra, både uppmätningen och tillhörande dataanalys. Uppmätningen görs genom att använda optiska beröringsfria mätmetoder.De presenterade metoderna baseras i huvudsak på att hitta en transformation, en rotation och en translation, av de uppmätta värdena som besår av ett punktmoln representerande den uppmätta ytan. Denna transformation beräknas genom att använda "the iterative closest point (ICP)" metoden för att passa in punktmolnet till CAD-objektet på ett lämpligt sätt. Metoden för att hitta transformationen är anpassad för upprepad användning, d.v.s. den använder det faktum att samma CAD-objekt används flera gånger för olika mätningar. En trädstruktur som möjliggör att transformationen kan beräknas snabbt är föreslagen.När mätvärden från mätningar med optiska beröringsfria metoder används uppkommer mätfel. Dessa mätfel beror på reflektioner, smuts på linser eller andra troliga omständigheter i den industriella miljön. Metoden "iteratively re-weighted least squares (IRLS) method" med olika robusta funktioner används i kombination med ICP metoden för att hantera dessa mätfel. Allt detta för att kunna passa in punktmolnet till CAD-objektet utan att mätfelen skall ha så stor inverkan. Denna metod resulterar i mycket större noggrannhet jämfört med om mätfelen inte skulle behandlas, i princip utan att för den skull behöva göra fler beräkningar.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:978-91-86233-09-9

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.