Details

Complexity and learning in timber frame housing :the case of a solid wood pilot project

by Sardén, Ylva, PhD

Abstract (Summary)
Startpunkten för ökad användning av trä i flervåningshus var en lagändring år 1994 som öppnade upp för byggnation av flervåningshus i trä. Trots detta har inte utvecklingen mot ökat byggande av denna typ av hus utvecklats så positivt som många aktörer hade hoppats och förväntat sig. För att utnyttja marknadspotentialen och öka effektiviteten i byggandet i trä, krävs en ökad teoretisk och praktisk förståelse för affärs- och processutveckling, som knyter samman den rena teknikutvecklingen i byggnation och prefabricering i trä med marknadens föränderliga krav på utveckling, kundanpassning, resurssnålhet och allt detta till konkurrenskraftiga priser. Denna avhandling presenterar en fallstudie av ett pilotprojekt i Sundsvall där flervånings hus med massivträstomme byggts. Syftet har varit att beskriva och analysera husbyggnadsprocessen när nya material och aktörer introduceras, samt att finna metoder för att hantera komplexitet och osäkerhet i framtida projekt där trä används som stommaterial i höga hus. Resultaten visar att osäkerheten i byggprocessen i huvudsak hanteras genom kontrakt men också genom att öka tiden för projektering. Stomleverantören är mycket angelägen om att lära sig mer om byggprocessen och på så sätt öka sina chanser att bli en konkurrenskraftig aktör på byggmarknaden. De andra aktörerna är mer intresserade av att få tillgång till handböcker och manualer som beskriver stomsystemet och hur det ska hanteras än av att öka det egna kunnandet om systemet. En slutsats är att osäkerheten som uppstår av känslan av att trä är ett komplext material i huvudsak uppstår genom bristen på gemensam kunskap om, och planering för, den nya tekniken och de nya aktörerna. Osäkerheten bör därför kunna minskas genom att införa nya metoder för projektstyrning, t.ex. lean construction, och genom att aktörerna bygger närmare relationer till varandra. Fyra riktlinjer för framtida trähusbyggande ges i avhandlingen: (1) arbeta med relationsskapande aktiviteter, (2) undvik teknikutvecklingsarbete, (3) om teknikutveckling ändå är nödvändig gör klart detta för alla inblandade och, (4) ha ett systemperspektiv på projektering och produktion.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2005

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.