Details

Complejos quirales derivados de sales de lantánidos (III) como catalizadores enantioselectivos de la condensación nitroaldólica y análogas

by Tur Espinosa, Fernando

Abstract (Summary)
Resum

Shan sintetitzat derivats de BINOL (2,2'-dihidroxi-1,1'-binaftale) amb substitucio en C-3 i C-3' per grups dialquilaminometil anomenats, genericament, binaftolamines. Sha evaluat la capacitat coordinant daquestes binaftolamines amb sals de lantanids (III) determinant que la combinacio de 3,3'-bis[(dietilamino)metil]-2,2'-dihidroxi-1,1'-binaftale (BINOLAM) i triflats de lantanids (III) condueix a la formacio de complexos quirals, destequiometria 3:1, amb simetria D3 i amb quiralitat predeterminada en el lantanid. Son especies estables al aire i emmagatzemables sense cap precaucio especial. Presenten una xarxa organitzada de centres acid de Lewis-acid de Bronsted-base de Bronsted (LABABB) de gran rellevancia per explicar la seva activitat catalitica. En dissolucio, son especies cineticament labils, estables en la majoria de dissolvents organics anhidres. Sha estudiat la capacitat catalitica enantioselectiva dels complexos obtinguts en la reaccio nitroaldolica directa daldehids i ?-trifluorometil cetones amb nitrometa obtenint els corresponents ?-nitroaldols i ?-trifluorometil nitroaldols terciaris amb rendiments quimics i enantioselectivitats de moderats a excellents.

This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in Spanish.
Bibliographical Information:

Advisor:Saá Rodríguez, José Manuel

School:Universitat de les Illes Balears

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:química

ISBN:

Date of Publication:05/05/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.