Document Text (Pages 371-380) Back to Document

Community Capacity and Governance – New Approaches to Development and Evaluation

by Banyai, Cindy Lyn, PhD


Page 371

nagpapakita ng totoong pangangalaga ng mapagpalang palad sanang atensyon upang hindi
tuluyang masira ang ating an kayamanang pingangangalagaan.

4.2. Girl Scouts of the Philippines

Tinawen a iselselebraran tayo iti pannakaipasngay tay Founder ti Girl Scouts ditoy Pilipinas
a ni Josefa Llanes Escoda. 22 a istudyante ti oagadalan tay iti immatendar kadatoy a seminar a
naangay idi Setyembre 27 kadaytoy a tawen. Inselebrar tayo iti 110th a pammakaipasngay na ken
naigiddan pay tay Trek to Dingras for Escoda a naangay jay Dingras, Ilocos Norte. Kadigijay a
22 a istudyante a immatendar kadijay a seminar ket tapno maammuan no anya da dagiti
pagbaliwan ti pagadalan, pagannurutan ti maysa a Girl Scout. Tapno iti kasta, ammo da ti inda
aramiden inton no inda agcamping idjay pagadalan da. Dagiti ugali ti pudno a Girl Scouts ket
mangitunda kanyada iti nasayaat tapnon maibilang da met a maysa kadagiti kangangatuan a
babbai ti sangalubongan. Dagiti Girl Scouts ngamin iti Pilipinas ket agtitinnulong da para iti
pagsayaatan iti pagilian.

4.3. The Boat and Shore

Iti biag haan a kanayon a naliday. Adan to latta aldaw a naragsak.
Kata ti pangngarig ko iti daytoy a ladawan. Nasipnget ti nanglikmut ti taw a kas man la
dumteng ti napigsa a todo. Ngem kalpsan dayta a tudo, ket adan to init ken panaglinak ti baybay
nag isu ti ur urayen dagiti tatao tapnow inda mausar dagiti bilog iti papanda panagkalap para iti
panagbiagda.
Ti panagkalap ti maysa a kangrunann a pagbiagan dagiti tattao ti Pasaleng.

4.4. Caring and Helping One Another

Theme:
“Panagkikinnam-mayet ken Panag-titinnulong”

Pinag-titinnulong iti maysa ken maysa ket isu iti kangrunaan nga kasapulan iti
bumarangay ken iti pagilyan para iti panagsayaat tayo amin.
Iti datoy a ladawan Makita ti kinaaneo dagiti tattao nag agtrabaho para iti magsayaatan ti
maysa a tourist spot ti Pagudpud, iti PATAPAT Bridge. Masao man a addaan da iti sweldo ken
gungona, ad-adda a kayat da a tagibenen iti lugar para iti nasay sayaat a panagdalyasat dagiti
tattao kasta metten dagiti produkto. Makuna a nasayaat unay daytoy para iti panaka-idalyasat
aglalo iti Pnacian, Pasaleng ken Balaoi.
Babaen iti naanep ken napudno a panagtrabaho, listo a nalpas ti nasao a proyekto. Ditoy
a lugar masapul iti pagtrabahuan tapno agbiag a nasimbeng ken naprogreso dagiti lumugar ket
sangsang-kamaysa da a umarakop iti napintas ken naannayas a panagtrabaho iti panagbiag.

5. Participatory Photo Evaluation Follow-up Questionnaire Results

Survey responses were anonymous and numbers are assigned randomly.

Table - Participatory Photo Evaluation Follow-up Questionnaire Results

No. What d id you What cou ld be What d id you Add i t i ona l

371


Page 372

en joy abou t
par t i c ipa t ing i n
t h i s pro jec t?

1 Dur i ng t he t ime
were spend i ng f o r
t hese p ro j ec t I
am r ea l l y
en j oy i ng and go
exc i t ed wha t w i l l
happen nex t .
Espec i a l l y when
were cap tu r i ng
v i ews . I t i s
ha rd t o do bu t i t
doesn ’ t mean t o
me because I have
j o i ned ano the r
expe r i ence aga in .
The t ime were
cap tu r i ng v i ews
us i ng t he g i ven
came ras .
2 I en j oyed
cap tu r i ng scen i c
p l aces . Abou t
pa r t i c i pa t i ng , I
r oamed a round t o
f i nd n i ce p l ace
and t h i ngs .

3 I n pa r t i c i pa t i ng
i n t h i s p ro j ec t I
en j oy go i ng
a round ou r
commun i t y .

4 I n pa r t i c i pa t i ng
i n t h i s p ro j ec t I
en j oyed t a k i ng
be t t e r? l ea rn f rom
par t i c ipa t ing
i n t h i s
pro jec t?
I t wou ld be
be t t e r i f
t hey ’ ve g i ven
t he p ro j ec t by
g roup so t ha t
we w i l l be
ab l e t o
coope ra t e and
t o bond w i t h
each o the r .
And i n case
t he re wou ld be
a p rob l em , we
can ask each
o the r .

I t cou l d be
be t t e r i f we
have enough
t ime t o do i t
and we shou l d
be g rouped
i n t o one o r
two . Bu t
de f i n i t e l y , I
en j oyed i t .

I t wou ld be
be t t e r i f we
were g i ven a
t ime t o t h i n k
abou t ou r
essay because
o f t ime
i n cons i s t en t
we have
mate r i a l s t o
used l i k e t he
vo i ce r eco rde r
o r some th i ng
t ha t we use t o
have a good
p resen ta t i on .
I t s be t t e r f o r
us i f we have
enough t ime t o
I have
l e a r ned a l o t
upon
pa r t i c i pa t i ng
i n t h i s
p ro j ec t j u s t
l i k e on how
we a re go i ng
t o cap tu r e a
good v i ew and
ab le t o make
my essay
wr i t i ng
be t t e r .

I have l e a rn
t ha t t he re
a re s t i l l
coope ra t i on
i n a l l o f us .
And I a l so
l e a r n no t t o
f o r ge t t ha t
t he re a re
s t i l l h i dden
pace t ha t a re
good t o be a
sub j ec t .
I l e a rn some
t e chn i ques i n
us i ng t he
came ra .

I l e a rn how
t o dea l w i t h
o the r peop l e
Comments

The re shou l d be no
commen t f r om bu t
un less
sugges t i ons . Tha t
i t shou l d be more
be t t e r i f eve r yone
o f us have g i ven
enough t ime t o do
t he p ro j ec t .

Ac tua l l y , we l a c k
o f t ime . So r r y i f
t he r esu l t migh t
be bad , bu t I can
on l y say t ha t we
t r i ed ou r bes t .
I n t he f i r s t
p l ace , I d i dn ’ t
r ea l i ze how b i g
even we a re go ing
t o p resen t .

Eve r y t ime Ma ’am
C indy go t o schoo l
and l ook wha t we
have done , we f ee l
so g l ad because
she accep t and
p ra i ses ou r work .
So , we a re
i n sp i r ed t o
con t i nue t h i s
pho to j o u r na l .

The LGU mus t have
enough f unds f o r
t he commun i t y .

372


Page 373

p i c t u r es o f
d i f f e r en t k i nds
o f even t s t ha t
can be seen i n
ou r commun i t y . I
en j oy a l so
commun i ca t i ng t o
o the r peop l e .
5 I n pa r t i c i pa t i ng
i n t h i s p ro j ec t ,
I en j oyed t a k i ng
p i c t u r es ,
espec i a l l y
even t s . I en j oyed
d i s cuss i ng w i t h
t he g roup abou t
wha t we ’ l l go i ng
t o t a ke and why .
I r emembe r , i t
was r a i n i ng , bu t
t ha t doesn ’ t s t op
us t o con t i nue
ou r work , we even
l augh ou r se l ves
as we r an unde r
t he r a i n . I
r ea l l y en j oyed
i t .
6 I en j oyed t h i s
p ro j ec t because I
l i k e exp l o r i ng
new wor l ds l i k e
d i s cove r i ng
pa rad i se l i k e t he
sp r i ng i n S i t i o
Banquen i n Brgy .
Panc i an . I
en j oyed w i t h my
g roup mates
dea l i ng wi t h i f
we t a ke a
p i c t u r e .
7 I en j oyed ve r y
much exp l o r i ng
a round t he
commun i t y .
Somehow , I
d i s cove red h i dden
t r easu res o f i t .
I a l so en j oyed
t he company o f my
co - pa r t i c i pan t s
sha r i ng i d eas .

t a ke p i c t u r es . and how t o
work w i t h my
g roup mates .

Our p i c t u r es
cou l d be more
be t t e r i f we
had more t ime
i n p lann i ng .

I t wou ld be
be t t e r i f we
have a cap i t a l
because we
have t o t r a ve l
t o r each ou r
des t i na t i on
and o f cou r se
enough t ime .

I t wou ld be
be t t e r i f we
have enough
t ime , enough
mate r i a l s t o
use , and
enough
“ cap i t a l ” .

F rom
pa r t i c i pa t i ng
i n t h i s
p ro j ec t , I
l e a r ned how
t o g i ve va l ue
t o ou r
r esou r ces , t o
coope ra t e t o
my g roup .

I l e a rn how
t o have a
coope ra t i on
w i t h my g roup
mates so t ha t
ou r p ro j ec t
w i l l be
beau t i f u l .
Dea l i ng w i t h
t hem

I l e a rned how
t o ca re f o r
t he r esou r ces
f o r t he sake
o f t he nex t
gene ra t i on .
Peop le shou l d
be ve r y
sens i b l e f o r
t hem . I a l so
l e a r ned how
t o dea l w i t h
o the r peop l e
We can make ou r
commun i t y more
p rog ress i ve i f
on l y we have
enough money and
coope ra t i on f r om
o the r peop l e i n
t he commun i t y . We
have many
r esou r ces
deve l opmen t i s t he
one needed .

The LGU mus t have
enough money .

I n t h i s
pa r t i c i pa t o r y
pho to , you a re
g i ven t he chance
t o show you r
t a l en t and sk i l l s .
How t o use t he
came ra w ise l y and
how t o use you r
eyes i n a
r esou r ce fu l way .
Sp read you r eyes
and see t he beau t y

373


Page 374

8 I en j oy ve r y much
i n t h i s p ro j ec t
because o f t h i s ,
I l ea rned i d eas
and I a l so
l ea r ned how t o
manage t ime
w ise l y , cop i ng
w i t h one ano the r
and sha r i ng each
i dea f o r t he
beau t i f i c a t i on o f
t he essay . A l so ,
we spen t t ime
exp l o r i ng p l aces
and h idden
t r easu res f r om
eve r y p l ace even
t hough we
encoun te red t he
r a i n .
9 I en j oy ve r y much
t o t h i s p ro j ec t
wh i l e t a k i ng
p i c t u r es . And
even i t ’ s r a i n i ng
I go t o t he
moun ta i n t o
cap tu re h i dden
sp r i ng f a l l s on
Panc i an a t Baryo
Bangke ro .

I t cou l d be
be t t e r i f we
have enough
t ime and
cap i t a l .

I t s be t t e r t o
have enough
t ime and
enough cap i t a l
t o do pe r f ec t
p ro j ec t .

wh i l e t a k i ng
some pho tos .

Wi th t h i s
pa r t i c i pa t o r y
pho to
shoo t i ng , I
l e a r ned t o
manage t ime
w ise l y ,
i n dependency ,
pa t i ence and
dea l i ng wi t h
o the r s . And
a l so I
l e a r ned abou t
t he j obs and
p resen t
p rob l ems i n
ou r
commun i t y .

I l e a rn how
t o
commun i ca t e
t o o the r
peop l e . And
I l e a rn how
t o manage my
t ime . And
espec i a l l y I
l e a r n how t o
dea l i ng wi t h
d i f f e r en t
k i nd o f
peop l e i n my
commun i t y .
10 The pa r t i n The be t t e r i s , Wha t I ’ d

o f t he wor l d .
I n mak ing
p resen ta t i ons
( essay ) f o r t hose
p i c t u r es I l ea rned
how t o manage my
t ime w ise l y t o
f i n i sh t hem .
Though i t i s ha rd
t o wr i t e t hem i n
an Eng l i sh
l a nguage ; I have
t o d i g ou t wha t i s
t r u l y i n my mind .
And i n t ha t , I
have p roven t ha t I
can . I am ve r y
r i c h i n i d eas .

To do pe r f ec t l y
t h i s pho to
eva l ua t i on we need
t o know how t o be
pa t i ence t o o the r .
And we need t o be
c r i t i c a l t h i n k i ng
t o have a
beau t i f u l
p i c t u r es .

374


Page 375

whe re i n I en j oy
i n pa r t i c i pa t i ng
t h i s p ro j ec t i s
when we t a ke up
p i c t u r es . Even
t hough i t i s
s to rmy , I en j oy
t a k i ng p i c t u r es .

11 Par t i c i pa t i ng i n
t h i s p ro j ec t i s
r ea l l y an
oppo r t un i t y f o r
us t o sha re t o
t h i s who le wor l d
t he h i dden beau t y
o f ou r p l ace .
Wha t I ’ v e en j oy
a re exp l o r i ng
a round ou r p l ace ,
d i s cove r i ng more
abou t ou r na tu ra l
r e sou r ces and
a l so expe r i enc i ng
a l so t o cap tu red
na tu ra l r esou r ces
i n ou r p l ace .

12 I en j oyed ve r y
much abou t t h i s
p ro j ec t f o r a
r eason t ha t I
f ee l l i k e I ’ , a
p ro fess i ona l
pho tog raphe r .

t o make ou r
commun i t y a
be t t e r ones
and t o be
known i n t he
who l e wor l d ,
we shou l d work
on , d i s cove r ,
and t he LGU
member shou l d
have
p rog rams / sem in
a r s abou t on
how t o make
commun i t y
p rog ress i ve
and mus t
r e l ease f unds
f o r t he
deve l opmen t .
I t cou l d be
be t t e r i f i t s
no t r a i n i ng
when we t a ke
t he p i c t u r es
and more t ime
a l so t o
p repa re .

I t wou ld be
be t t e r i f we
have comp le t e
t oo l s and
mate r i a l s t o
used so t ha t
ou r p ro j ec t
wou l d be much
good .

l e a r n i s on
how t o choose
you r sub j ec t
t o cap tu r e .
I a l so l e a r n
on how t o
r e l a t e and
commun i ca t e
t o o the r
peop l e .
I l e a rn a l so
wha t a re t he
p resen t
p rob l em he re
i n ou t
commun i t y .

I l e a rned
t ha t t he re
a re l o t a
beau t i f u l
spo t i n ou r
p l ace t ha t
abandoned and
f o r ge t
I l e a rned t o
dea l w i t h
o the r
peop l e / d i f f e r
en t peop le .
I l e a rned t o
app rec i a t e
s imp l e t h i ngs
because
s imp l e t h i ngs
a re t hose
beau t i f u l and
good .
I ’ v e l ea r ned
how t o t h i nk
deepe r abou t
wha t we ’ ve
cap tu red and
i t t r u l y
cha l l enge me
a l o t .

As we d i s cove red
t he abandoned
p l aces i n ou r
p l ace t ha t LGU
shou l d ac t i on ‘ c oz
r ea l l y i t s
beau t i f u l i f w i l l
deve l op .

The re a re no
su f f i c i en t
mate r i a l s t o use
so ou r p ro j ec t
d i dn ’ t succeed so
much , bu t i t s
good .

Source : Ques t ions - Author , Responses - Pho to Pro jec t Par t i c ipan ts

6. Participatory Video Evaluation Follow-up Questionnaire Results

375


Page 376

Survey responses were anonymous and numbers are assigned randomly.

Number

Table - Participatory Video Evaluation Follow-up Questionnaire Results

What did you enjoy
about participating
in this project?

1 I enjoyed viewing
the primitive way of
life without are how
sometimes left
behind

2 (Ms.
Tamargo
)

I enjoyed watching
every bit of the video
and understood
better the situation of
Pagudpud and felt a
sense of pride of
being one in the
community.
3 Enjoyed your
sacrifices for
community
development

4 (Mr.
Ubasa)
Enjoyed taking video
footage roaming
around the
community and
living with peoples
group, nature the
native way

5 Photo taking,
adventuring, meeting
with God’s gifts –
nature and man

What could be
better?

More funds,
efforts and
education for
the
development
and progress of
the community
and
PAGUDPUD!
The schedule
have been more
photo shots
about the place
and its people

Better to have
more funds for
this program

More time and
organization

What did you
learn from
participating in
this project?
I learned to be
more critic and
interact or some
manners where
development
should be the
first interest.

I learned the art
of questioning to
come up with
specific
responses. I also
learned the sense
of cooperation
and camaraderie.
Cooperation and
more sacrifices

The primitive
way of life is a
tradition need
not to be
neglected but to
be preserved as a
foundation of
development

Additional
Comments

You must have copartner
to do this.
Mean’s your fellow
student from Japan.

7. Public Exhibition Survey Results
7.1. Participatory Video Evaluation Public Response

Questionnaire Results

376


Page 377

Questionnaires are anonymous and numbers are assigned randomly for organizational
purpose. Out of the 100+ crowd 21 people filled out questionnaires on the topic of the video
presentation and many of those that filled out the questionnaire about the photo project also
made reference to the video. The question of what could be better is not specific enough, often
rendering answers about what could be better in the community instead of the desired response
about the project (affecting those that errantly filled in the questionnaire meant for the group
participants).

Table – Participatory Video Evaluation Public Response Questionnaire Results

No. What do you think about this How do you feel about the video? Additional stories and
project? comments
1 It is very nice. They know how to I feel very great because it shows us None, it’s good.
choose their subject. what would be the community has.
2 I think this is an effective tool
because in every video it shows that
we should not lose hope to success.
I saw the future of Pagudpud through
the video because cooperation and
unity are present in every Pagupudian.

3 Excellente! I feel very proud. Yes. Pagudpud soon will transform.
4 I think this project is wonderful. I feel very warm hearted.
5 It will help us to success our
community. This project would
attract tourist to come our town.

6 The showing what is the stage of our
lives now because our 1st livelihood
is farming . They are happy in
harvesting they yield because despite
of the hardships and sacrifices their
yield id good.
7 Ah, this project is all about the
Filipinos life today because they all
help in one another. So that he/she
will survive crisis.
8 The video presentation is very nice
and it was presented for us to know
more about our community.
9 I think it is a good project so that
even it is a for place (Pagudpud) the
tourist may discover its beauty
through this video.

10 This project will serve as a great help
to the community in order to attain
progress and development of our
town.

11 For me, this project has a great
impact to us, as students and
community people. I think the
project aims to motivate us and give
more power to us through knowledge
gained…

I feel the transformation of our town.
I feel that aga kailangan tayo ha
agtitinawlong tapho maabit tayo to
tagumpay nga mapapintas tay ti lugar
tayo.
Proud because people in Pagudpud are
hardworker. Honestly, our lives in
Pagudpud is not as well as poor
farming is one is the livelihood of
Pagudpud and even in the Philippines.

I feel for this video is okay, their all
video the beautiful and to progress our
nature

I felt happy because Pagudpud is still
progress and the people are helping
one another for a very good reason.
I can feel the essence of our
environment. Our community and its
people. Special to me? I think one
thing special comes in my mind and it
is the essence of my homeplace,
Pagudpud.
I feel so proud about video because it
depicts out Ilocano culture.

The video had totally embraced my
heart. This shows what culture we
Pagudpudians have and I think we
must be proud on what we have and
continue to improve it.

The photos shows how people of
Pagudpud are very industrious
and they have a cooperations in
all activities.

I like this video because I learn a
great lesson in my life and this
lesson will serve as my
inspiration to achieve my dream
in life.
The picture on the video had
totally depicted the culture we
have!!

377


Page 378

12 It will help Pagudpud for
improvement.

13 The project will help the youngster
to think many more ideas that will
make our town more progressive.
14 I think this project is very nice,
interesting and exciting just because
it requires the student of every
student of every school to participate

15
(Suz
ette
Anje
la
Z.)

on the success of Pagudpud.
It’s a great help. Especially to
students like us because the video
clips help us to think critically and
for us to share about how we feel
about the things happening around
us. We can think and share of our
opinions about how we can improve
our town.
16 This project is a good way to
promote and enrich our province.
This is very helpful because it shows
the rich nature of our municipality.

17 It helps the community to know
more about community capacity.
18 This project illustrates and represents
the culture and the way of living in
Pagudpud.
19 This project seems very interesting
and enjoyable because of all we
learned and enjoyed the work.

(If) I’m so touch by the video because
they feature as many articles about
“katutubong sayaw”, many activities
to improve the beauty of Pagudpud.
I feel so proud, Because the videos
view the beauty of Pagudpud

Happy, because I am duly informed
about the things in Pagudpud.

I had many opinions about the video
of the gaway-gaway dance and the
harvesting. The dancers’ coordination
in the dance represents the cooperation
of the workers during the harvest time
and the applause the dancers receive
from the audience is the same success
the farmers gain after a long hardship.
The video is very useful because it
contains the hardship of people and
their cooperation and unity of one
another. It shows that our
municipality is pollution free and very
peaceful place.
The unmodernized parts of Pagudpud

The video made me proud of
community.

I feel proud of my community because
it compose of many resources and also
they have the dedication to their work
and of course they have the ability.

The stories are so beautiful and
it very close to the life of the
Filipino like me.

I suggest them to feature also the
people on how they developed
Pagudpud.

The videos show how the people
in Pagudpud live in God’s gifts,
make products better to achieve
the best out of it.

We should take good care of our
nature because it is very useful
and it gives us our daily needs.
Without nature, our life is not
complete and we can’t live
without out mother nature.

7.2. Video Public Response Errantly Answered on Video Followup
Questionnaire

No. What did you enjoy
about participating in
this project?
1 I enjoy participating in
this project by watching
the video that represents
the native product of
Pagudpud. As well as
their product, one of their
table products without is
their source of income.
Table - Video Public Responses Errant Answers

What could be
better?

I comments that the
town of Pagudpud is
very rich in natural
resources and I
believe that in the
near future our town
will be one of the
most progressive
What did you learn
from participating in
this project?
We should have
cooperation. There is
unity or there is always a
division of labor.

Additional Comments

School needs – book
reference/encyclopedia more
computers for the schools
improvement building more
dike

378


Page 379

Second, video represents
the oldest way of
harvesting palay.

town in the northern
part of the country.

2 It could be better is
the people will
improve/develop
their lives. We have
the community that
is not yet that
progressive.
3 I enjoy in sharing
reaction to the video. To
what I see. And I learn
how hard the life is. So
we most study hard.

It is better to
cooperate in our
town for the
successful of it. For
the next generation.
I learn how to be
industrious and help
other people. Ad we
should plant more trees
for our natural resources.
Government should
develop/help us/our
community to be more
progressive…organize
groups/seminars

Good capturing about “The
time to reap the Golden
grain” I learn to not waste
rice….Good work!

7.3. Participatory Photo Evaluation Public Response
Questionnaire Results

Questionnaires are anonymous and numbers are assigned randomly for organizational
purpose. Many respondents used the photo questionnaire to respond to the photos and the video
or the video only. The free response question yielded interesting additions and stories.
Unfortunately, due to the length of the video presentation, not many of the exhibition attendant
responded directly to the photos.

Table - Participatory Photo Evaluation Public Response Questionnaire

No. What do you think about this project? Do any of the photos
strike you?

1 This project is useless now. Millions of Yes, the Bagong
money was spent to this. So we must have Lodge strikes you.
to monitor the beauty of it (?).
2 I think this project is very important in Yes…

Additional stories and comments

Yes, the Bagong Lodge. The
money spent to this was from our
taxes.

develop our community to make progress.
3 It’s an excellent project. Yes! Our farmers are the backbone of
the masses. Farming is one of the
primary source of job in our
country especially in out town
Pagudpud. Without our farmers,
we don’t have life like this.
4 This is a very worthy and commendable
project to be aware of the importance of
community capacity as an answer of
sustainable growth and development.

Ye, I was amazed and
(??). Pagudpud is a
(??) out there and
(??) how that are
deceitful and
destroyed due to
undesirable practices.
5 I think this project is very nice. Because it
teaches you to discover things.
Yah..the road to
heaven.

6 This project will sell the beauty of Pagudpud The destroyed
Bagong Lipunan
I like all the photos. They can be
used as documents of the beautiful
spots of Pagudpud. It can also be
used to make posters to be (??) for
funds.

None..

Some part of the photos shows
some part of our community or in

379


Page 380

7 I think this is very wonderful because in this
way we can see out natural resources.

8 I think this project means is to let our mind
be clear and this helps us to make our feeling
be heard and to make out place be known!!

9 I think this project is important in the
development of the different communities in
Pagudpud. This project could promote the
beauty and the beautiful nature of the
municipality.
10 Having a project like this may lead for a
better community to a higher quality society
through evaluating the geography of a
community and its people and even the
mother nature.
11 Continuing this project to be perfect
Paraiso ni Anton Natural water (very cool)
purified

12 I think this project will help, “Pagudpud” to
become more developed town. It will also
encourage business man or investors to
engage many more project.

13 I think about this project will help
“Pagudpud” for its improvement, more
beautiful than ever and the progress and
successful of (one) the Pagudpudians as long
as the Pagudpud.

14 I think the project is all about the community
of Pagudpud, how do people live, how they
unite to make a better community, the
culture and how they promote its spots to
make a better life and good community.

Lodge.

None

All!

Yes! It is the picture
about the child who
is pointing the sea.

Yes, the photos
wherein you can the
most conserve beauty
of nature.

So we need the
stronger dike
(reference to the
video)
Yes! Especially
South Central
(reference to the
video), where I came
from. I’m so proud
of the students and
teachers because until
now they are still
sharing lots of ideas.
The photos strike me
because they feature
all the cultural arts
and heritage, how
Pagudpudians are
creative and
(induction)
industrious, as long
as for the beauty of
Pagudpud.
The photo ho shows
how the fishermans
works together
strikes my mind
because it presents
how the people of
Pagudpud works hard
to just have enough
food and it shows
how patient we are
(reference to the
video).

Pagudpud must be given more
attention.
Sarakat – kahit ito ay klase lang ng
halaman marmi itong naitutulong
sa mga mamamayan. Ito ay
tumutulong sa kanilang
paghahanayo buhay.
Sarakat – Pagudpud is rich in
natural resources and human
resources.
Pagudpudians are very creative.

A mother carrying her baby. The
baby is near the hear of her mother,
where she feels the love and care
of her mother

In the photos, I suggest that they
must take the photos of the
fisherman because in Pagudpud,
fisherman is one of the occupation
of the people and most of them,
this is one of the best features
about Pagudpud without them,
people will no longer eat fish as
long as making “handicrafts” from
seashells.
The photos makes us interpret
about the cultures and livings of
Pagudpud. How we live, how we
work hard just to live enough.
How we innovate simple things
using our minds just to turn simple
things to valuable ones. How we
lead and manage the community to
make a more stronger and a more
working community.

380

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.