Details

Climate change and urban drainage :future precipitation and hydraulic impact

by Olofsson, Mats

Abstract (Summary)
En ökad global medeltemperatur påverkar den hydrologiska cykeln och enligt FNs klimatpanel, IPCC, är det väldigt troligt att detta leder till fler häftiga regn under 2000- talet. Förändringen i nederbörd får stor inverkan på den urbana miljön och infrastrukturen. I Sverige ökar nederbörden vintertid med så mycket som 30-50 % i slutet av 2000-talet medan sommarnederbörden minskar i mitten och södra delarna av Sverige. De senaste åren har uppvisat ett antal översvämningar orsakade av häftiga regn. Med klimatförändringen kommer troligtvis problemen med översvämningar fortsätta att öka. Därmed har det blivit ännu viktigare att modellera hur förändringar i nederbörden påverkar det urbana dagvattensystemen och vilka åtgärder som kan sättas in för att förhindra allvarliga översvämningar och skador i framtiden. Huvudsyftet med den här avhandlingen är att undersöka vilken hydraulisk effekt den förändrade nederbörden har på urbana dagvattensystem.Regionala klimatmodeller simulerar bland annat framtida temperatur och nederbördsdata. Den regionala klimatmodellen RCA3 från Rossby Centre på SMHI, producerar data med en spatial upplösning av 50*50 km och en tidsupplösning av 30 min. För att kunna använda klimatdata i en urban dagvattenmodell måste den spatiala och tidsmässiga upplösningen förbättras. En modifiering av den så kallade Delta Change-metoden, där förändringarna är relaterade till intensiteten i nederbörden presenteras för att överföra förändringar i framtida regnkarakteristika till en uppmätt regntidsserie. För försöksplatsen visar klimatmodellen en ökning av de högsta intensiteterna med upp till 20 % under 2000-talet. Vilka hydrauliska effekter denna förändring ger upphov till studeras i en modell av ett urbant dagvattensystem från en försöksplats i södra Sverige.Resultaten från simuleringarna visar att större vattenflöde i ledningarna, längre varaktighet vid översvämningar och mer frekventa översvämningar kan förväntas om klimatet fortsätter att förändras i linje med vad klimatmodellerna förutspår. Vattennivåerna i brunnarna var signifikant högre för alla tidsperioder som simulerades. Även i den närmsta perioden (2011-2040) blir den maximala vattennivån i brunnarna 0,1 m högre jämfört med dagens klimat. Eftersom förnyelsetakten för ledningsnäten är relativt långsam så bör man inte bara titta på stads- och befolkningsutvecklingen utan även förändringar i klimatet när åtgärder planeras. Att veta när, var och hur åtgärder ska sättas in för att anpassa systemet är viktigt för en effektiv förvaltning av ledningsnäten. Svaga länkar i systemen måste identifieras för att anpassningen ska bli så effektiv som möjligt. Dimensioneringskriterier behöver ändras i linje med förändringar i nederbörden. Klimatförändringen påverkar också den urbana dräneringen på olika sätt beroende var i Sverige som staden ligger. I norra Sverige kan exempelvis problem uppkomma med förändrade mönster för snöbildning och snösmältning. Mer forskning behövs för att analysera vilka konsekvenser högre vattennivåer, högre flöden och större säsongsvariation får samt vilka anpassningsstrategier som behövs inte bara för det urbana dagvattensystemet utan även för övrig infrastruktur.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.