Details

Civil structural health monitoring :strategies, methods and applications

by Hejll, Arvid, PhD

Abstract (Summary)
Den svenska översättningen av titeln på denna avhandling blir Tillståndsbedömning av konstruktioner med hjälp av avancerade mätmetoder vilket är ett vitt begrepp som omfattarvilket är ett vitt begrepp som omfattar kunskapen att vårda och ta hand om befintlig infrastruktur. För att kunna sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle används mätning, övervakning, diagnoser och skadedetektering som verktyg i tillståndsbedömningen. Den, från engelska översatta, förtkortning som brukar användas är CSHM (Civil Structural Health Monitoring). CSHM är ett kraftfullt verktyg att bedöma in situ tillståndet eller aktuell prestanda (performance) på konstruktioner där nya nedbrytningsmotståndiga material används eller för konstruktioner som förstärkts med hjälp av oprövade metoder. Motiveringen till att forska och utveckla mätmetoder är den dramatiska byggboomen som skedde på femti- och sextitalet. Många av de konstruktionerna som byggdes under denna tid används än idag trots att de byggdes för helt andra krav och påfrestningar som var aktuella då. De laster som idag påverkar våra konstruktioner är större, snabbare och sker oftare. Den beräknade livslängden på många av våra konstruktioner har redan passerats. Det är omöjligt för samhället att byta ut alla de konstruktioner som kan vara i riskzonen nu eller inom en snar framtid. Därför behövs bättre metoder att bedöma tillståndet så att rätt åtgärder kan sättas in vid rätt tidpunkt. De senaste decennierna har nytt tänkande angående underhåll, inspektioner och tillståndsbedömningar utvecklats. Allt för att fortsatt användande av vår allt mer åldrade infrastruktur skall vara möjligt. I denna avhandling presenteras en CSHM modell där stokastiska beräkningsmetoder kombineras med avancerade mätningar. Idéer om hur planering, inspektioner, mätstrategier och utvärdering beskrivs också i metoden. Fem artiklar och en fallstudie har använts för att utveckla och bekräfta olika delar av modellen. - Fallstudien visar hur man har utfört ett projekt där inspektion, förstärkning och tillståndsbedömning genom mätning av förstärkningseffekten har skett på en bro och hur man kunde ha gjort annorlunda om man använt CSHM modellen. - Den första artikeln visar att det går att förstärka utan eller med liten inverkan på trafiken - Den andra artikeln behandlar analys, provning, modellering och verifikation av en bro byggd i fiberkompositmaterial. - Den tredje artikeln visar långtidseffekterna på ett förstärkningssystem. Slutsatsen från artikeln är att temperaturen har stor inverkan på konstruktionens beteende. - Den fjärde artikeln visar ett fall av inspektion, förstärkningsåtgärd och tillståndsbedömning där mätning använts för att bedöma effekten av förstärkningen. - Det sista fallet är ett exempel på skadedetektering. Slutsatserna från artikeln visar på svårigheter att detektera skador med globala mätmetoder Framför allt visar fallstudien på klara fördelar med att använda CSHM metoden speciellt om stokastiska beräkningsmodeller kan kombineras med avancerade mätmetoder.
Bibliographical Information:

Advisor:

School:Luleå tekniska universitet

School Location:Sweden

Source Type:Doctoral Dissertation

Keywords:

ISBN:

Date of Publication:01/01/2007

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.