Details

Citybranding för små och stora städer : En kvalitativ jämförelse mellan två kommuner Citybranding för small and big cities : A qualitative comparison between two municipalities

by Fransson, Daniel; Kosolu, Nurel

Abstract (Summary)

Vår uppsats har sin grund i ett egenintresse för hur kommuner och städer profilerar sig, vårt mål är att försöka förklara skillnader och likheter mellan en mellanstor, Jönköping och en liten kommun, Tranås. Utgångspunkten var att ta reda på hur kommunerna marknadsför och profilerar sig.

De frågeställningar som vi använt oss av är resultatet av en genomtänkt arbetsgång, det har varit mycket viktigt att ställa rätt frågor och lägga energi på rätt saker. Nedan följer några av de frågeställningar som förekommit:

Hur profilerar sig de olika kommunerna?

Vad är citybranding?

Vad är placebranding?

Finns det likheter eller skillnader i hur en liten och en mellanstor kommun profilerar sig?

Valet på metod föll på intervjuer med viktiga personer inom kommunerna som har ett stort inflytande på profileringen för staden. Det var viktigt att eftersträva ett mer djupgående material från ett mindre antal människor och därför var valet att använda sig av intervjuer givet. Vår datainsamling är baserad på både primär och sekundär data. Vårt resultat var både överraskande och inspirerande, det visade sig att de båda kommunerna jobbar på ett liknande sätt. Dock ligger Jönköping steget före Tranås i sin utveckling och profilering. De drar nytta av sitt läge och bra förbindelser samt att de är en residensstad. Alla städer måste profilera sig på sitt sätt och framhäva det som de är bra på och det som finns inom staden. Därför går det inte marknadsföra något som inte finns på platsen utan förutsättningarna är vad platsen erbjuder. Vårt resultat visar att det är viktigt att utnyttja sitt läge på bästa sätt och att ha en positiv bild utåt som lockar till sig invånare, besökare och företag. Sedan visade det sig att de befintliga invånarna i staden spelar en viktig nyckelroll i platsmarknadsföringen. Jönköping använder sig även av en mer bred marknadsföring till skillnad från Tranås.

Bibliographical Information:

Advisor:

School:Högskolan i Jönköping

School Location:Sweden

Source Type:Master's Thesis

Keywords:citybranding placebranding jönköping tranås kvalitativ jämförelse media and communication studies medie och kommunikationsvetenskap

ISBN:

Date of Publication:01/01/2009

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.