Details

Citizenship learning and management in the participatory budget of brazilian municipalities

by Bocatto, Evandro

Abstract (Summary)
RESUM Linterès actual per temes relacionats amb laprenentatge i el desenvolupament ciutadà no és accidental. El baix nivell dimplicació dels ciutadans fa tremolar les bases del sistema democràtic, i això és objecte de preocupació en diversos camps del coneixement. Laprenentatge a través de la participació ciutadana està relacionat amb les ciències de lAdministració en diferents aspectes. Laspecte de gestió es pot identificar en ladministració del propi govern; laspecte de laprenentatge organitzacional es troba en els estudis sobre les característiques dels contextos que creen un clima daprenentatge, cosa que promou el desenvolupament. La comprensió daquests aspectes a través de lepistemologia proposada, la teoria crítica, aporta nous coneixements a la ciència administrativa. La teoria crítica assumeix linterès de lemancipació de la ciència, és a dir, lacció humana i social hauria de ser orientada per la bondat, la humanitat i la racionalitat. En coherència amb aquesta orientació i amb el nivell individual danàlisi, la tesi considera dos marcs teòrics: les psicologies humanista i existencialista. En conseqüència, la recerca fenomenològica és el mètode de recerca. Aquest mètode permet respondre a les preguntes de recerca: si saprèn, què saprèn, quines eines de gestió sutilitzen, com sutilitzen i per què el que saprèn saprèn. Aquesta particular comprensió epistemològica i el mètode que en resulta suggereixen utilitzar eines metodològiques convergents o de bricolatge. Les eines metodològiques que suporten el bricolatge són: observacions, entrevistes i focus groups com a font de dades primàries, i la revisió de la documentació com a dades secundàries. Sanalitza que els pressupòsits participatius són subaccions de lacció democràtica formats per intencions, plans i actes representats per diverses pràctiques de recursos humans. A més, sentén que les característiques participatives del diàleg entre iguals, del respecte envers opinions divergents, de presa de decisions per consens en les reunions de grup successives, entre daltres, fomenten lautoreflexió sobre les lleis del funcionament social i individual, la qual canvia lestat de no-reflexió de la consciència cap a un nou estat i, daquesta manera, sesdevé laprenentatge ciutadà.
This document abstract is also available in English and Spanish.
Document Full Text
The full text for this document is available in English.
Bibliographical Information:

Advisor:Sauquet Rovira, Alfons

School:Universitat Rovira i Virgili

School Location:Spain

Source Type:Master's Thesis

Keywords:esade bs política d empresa direcció de recursos humans i sistemes informació

ISBN:

Date of Publication:10/15/2008

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.